Norsk kort­film til topps New York

Faedrelandsvennen - - KULTUR - NTB

Den nors­ke kort­fil­men «Odd er et egg» er kå­ret til bes­te ani­ma­sjons­film un­der film­fes­ti­va­len Tri­beca i New York.

Fil­men er re­gis­sert og pro­du­sert av Kris­tin Ul­seth og det var skue­spil­le­ren Whoopi Gold­berg som valg­te den ut til å være med i ani­ma­sjons­de­len av film­fes­ti­va­len Tri­beca. Der gikk den helt til topps og fikk pri­sen «Best Ani­mated Short».

Ul­seth mot­tok pri­sen i New York tors­dag kveld og møt­te i den an­led­ning både Gold­berg og Tri- beca-fes­ti­va­lens med­stif­ter Ro­bert De Niro.

Av­de­lings­di­rek­tør Sti­ne Helge­land i Norsk film­in­sti­tutt gle­der seg over pri­sen til fil­men om Odd, som er så redd for å knu­se ho­det sitt at he­le li­vet hans har gått i stå.

– Nor­ge har et sterkt ani­ma­sjons­mil­jø som tid­li­ge­re har bi­dratt til Os­car-vin­ne­re og Os­car­no­mi­ner­te ani­ma­sjons­fil­mer. Pri­sen til «Odd er et egg» i Tri­beca og den ster­ke nors­ke del­ta­kel­sen i An­necy er nok en be­kref­tel­se på at nors­ke ani­ma­tø­rer er i ver­dens­klas­se, og at histo­rie­ne de for­tel­ler har in­ter­na­sjo­nal ap­pell, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.