Maia (7) hå­per det blir en rol­le til hen­ne

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HO­LE kris­ti­an.ho­le@fvn.no -

Mens and­re gle­der seg til som­mer og sol, har Maia Ask Arne­gård (7) øvd på jule­san­ger de sis­te uke­ne.

Hun er et av 170 barn som stil­te opp på «Like Til Bet­le­hem»-au­dition.

– Det er førs­te gan­gen jeg er på au­dition. Vi sang «Him­len er så full av stjer­ner» og jeg sy­nes det gikk bra i dag, sier en små­spent Maia Ask Arne­gård (7), som de sis­te uke­ne har øvd jevnt og trutt på ut­drag fra jule­mu­si­ka­len «Like Til Bet­le­hem».

Hun er et av 170 håpe­ful­le bar­nog ung­dom­mer som møt­te opp på au­dition ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der den­ne uka, i håp om å kap­re en rol­le i jule­mu­si­ka­len fra Sør­lan­det.

Stem­nin­gen var spent blant de yngs­te da Fædre­lands­ven­nen fikk bli med en av au­dition-grup­pe­ne.

Jule­stem­ning I APRIL

Rei­nert Sø­dal (7) møt­te også opp på au­dition til jule­mu­si­ka­len for å prøve å over­be­vi­se blant and­re pro­du­sent Ivar Kirk­hus, re­gis­sør Line Key Graarud og As­bjørn Arnt­sen, som har skre­vet mu­sik­ken og teks­te­ne til «Like Til Bet­le­hem».

– Jeg har sun­get litt i fri­kir­ken før, så jeg har litt er­fa­ring med det å stå på en sce­ne. Jeg har også vært på au­dition før, så jeg ble ikke spe­si­elt ner­vøs i dag. Alt i alt sy­nes jeg at det gikk bra, sier Rei­nert.

Men om Rei­nert, som er søn­nen til Kris­ti­an Sø­dal som spil­ler Josef i fore­stil­lin­gen, el­ler Maia kaprer en av rol­le­ne, det gjen­står å se i ut­vel­gel­ses­pro­ses­sen i uke­ne fram­over.

– Høyt Nivå

Pro­du­sent Ivar Kirk­hus sier til Fædre­lands­ven­nen at ni­vå­et på au­dition-run­de­ne har vært høyt i år, og at det ofte er vans­ke­lig å vel­ge ut hvil­ke barn som lan­der en rol­le i jule­mu­si­ka­len, som ba­se­rer seg på Lu­kas­evan­ge­li­et.

– Det er utro­lig man­ge flin­ke barn som mø­ter opp, og ni­vå­et er høyt. Dess­ver­re er det sånn at vi ikke kan ta med alle, og den ver­ste de­len av job­ben er jo nett­opp det å for­tel­le bar­na og de­res for­eld­re at de ikke er med vi­de­re. Av de 170 bar­na som møt­te opp i går og i dag er det nok rundt 60 som lan­der en rol­le til årets jule­mu­si­kal, sier Kirk­hus om pro­ses­sen.

SET­TES opp fem gan­ger

Kirk­hus sier vi­de­re at den størs­te for­skjel­len med årets opp­set­ning er at mu­si­ka­len rett og slett skal set­tes opp fle­re gan­ger enn de to fore­stil­lin­ge­ne i 2015.

– Vi byg­ger på den sam­me fore­stil­lin­gen, og grunn­mu­ren er som all­tid de fan­tas­tis­ke san­ge­ne til As­bjørn Arnt­sen. Men den sto­re for­skjel­len i år blir alt­så at vi skal set­te opp fore­stil­lin­gen fem gan­ger i Kil­den.

– Det som også er nytt er at vi skal ha nye ung­domso­lis­ter, i til­legg til en gjeng med nye barn. Sta­ben blir nok den sam­me som før, og noen av ho­ved­rol­le­ne blir nok også likt som i 2015.

Men på rolle­lis­ta i år fin­ner vi opera­san­ger Magne Frem­mer­lid, som opp­rin­ne­lig skul­le være med i 2015-ut­ga­ven.

– Frem­mer­lid ble dess­ver­re syk rett før fore­stil­lin­ge­ne, så det er gle­de­lig at han skal spil­le Hero­des i år. Kris­ti­an Sø­dal skal spil­le Josef igjen, og i rol­len som Ma­ria fin­ner vi In­gunn Ol­sen Hø­ge­tveit. I uke­ne fram­over skal vi fin­ne ut av hvil­ke ung­dom­mer som blir so­lis­ter, av­slut­ter Kirk­hus.

FOTO: KRIS­TI­AN HO­LE

Maia Ask Arne­gård (7) var i godt hu­mør etter sin «Like Til Bet­le­hem»-au­dition i Si­gurd Køhns hus på Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

FOTO: KRIS­TI­AN HO­LE

Rei­nert Sø­dal (7) hå­per også å kap­re en rol­le i årets opp­set­ning av «Like Til Bet­le­hem».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.