Mal­te seg ut av smer­te­ne

Faedrelandsvennen - - KULTUR - LARS HOLLERUD

For sju år si­den ble hun tvun­get til å luk­ke bu­tik­ken La Mai­son. Nå stil­ler Solveig Tambs ut re­sul­ta­ter av smerte­te­ra­pi­en.

Ut­stil­lin­gen «Kvinne­dryss», 73-årin­gens al­ler førs­te, blir å se i By­mi­sjo­nens Café Por­ta­len i he­le mai.

Enn så len­ge har hun bil­de­ne hjem­me, på fransk La Mai­son, som nav­net på mote­bu­tik­ken hun drev i Skip­per­gata i nær 30 år.

– Klart jeg er kjempe­spent. Jeg aner jo ikke om pub­li­kum li­ker det­te, sier Tambs, og vi­ser kvin­ner med uli­ke ut­trykk, med og uten kropp el­ler klær, alle for­mid­let med den ka­rak­te­ris­tis­ke stre­ken som er blitt hen­nes kjenne­mer­ke.

– Jeg er Hå­kon Hen­rik­sen stor takk skyl­dig. Han er min her­re og mes­ter, sier Tambs, om kunst­ma­le­ren hun har vært og fort­satt er elev hos.

Det var i 2010 hun så seg tvun- get til å låse mote­bu­tik­kens dør for godt.

– Bu­tik­ken tok all min tid i 30 år. Man­ge kjen­ner på sorg over å mis­te en ar­beids­plass. Jeg har be­ar­bei­det min sorg ved å male.

– Jeg trod­de ikke jeg had­de mer ta­lent enn and­re. Et til­fel­dig møte før­te til kon­takt med Hå­kon Hen­rik­sen. Da var jeg i gang.

Hun be­nyt­ter kull, pas­tell­kritt el­ler akryl. Solveig Tambs er fra Oslo, og har si­den tid­lig på 1970-tal­let vært bo­satt i Kris­tian­sand.

FOTO: HOLLERUD, LARS

Kunst­ma­ling ble smerte­te­ra­pi for Solveig Tambs etter at hun måt­te av­vik­le mote­bu­tik­ken La Mai­son.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.