FØD­SELS­DAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

80 år

Jor­unn Rottem, Kris­tian­sand. Like flott den gang da som nå, hipp hur­ra for min gode og om­sorgs­ful­le mam­ma, som fyl­ler 80 år i dag. Du er ene­stå­en­de. Gle­der meg til å fei­re deg i kveld på Pie­der Ro. Klem­mer fra Siw.

13 år

Aur­ora Øi­gar­den, Søg­ne. Hipp hur­ra for Aur­ora Øi­gar­den som fyl­ler 13 år

28. april 2017. Du er en su­per jen­te som vi er uen­de­lig gla­de i! Klem­mer fra San­der, Terje og mam­ma.

6 år

So­fia Moen Nes­heim,

Kris­tian­sand. Hur­ra for vår al­ler fi­nes­te So­fia som blir 6 år i dag! Vi er så uen­de­lig glad i deg, stolt av deg og takk­nem­lig for å ha deg i våre liv! Hå­per da­gen står til alle for­vent­nin­ger! Mam­ma, pap­pa & Emi­lia.

80 år

Solveig Fru­støl. Solveig Fru­støl fyl­ler 80 år

1. mai. Solveig er ei livs­glad, mor­som og kjær­lig dame som gra­tu­le­res av ekte­mann, barn, svi­ger­døt­re, barne­barn og olde­barn. Vi er så glad i deg!

12 år

Jo­hanna Cas­per­sen Karlsen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Jo­hanna Cas­per­sen Karlsen på Jær­nes­heia,som fyl­ler 12 år man­dag 1 mai. Gle­der oss til å fei­re deg med gode ven­ner på over­nat­ting. Klem­mer å kos fra mam­ma, pap­pa, Tho­mas,ton­je og Mag­nus.

6 år

Wissem Bou­ki­li, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Wissem, som fyl­ler 6 år man­dag 1.mai. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage, Bispe­gra

70 år

Ivar Brone­bakk, Vennesla. Gra­tu­le­rer med da­gen til vår rå­spre­ke, evig­unge, all­tid hjelp­som­me og gode pap­pa, svi­ger­far, beste­far og ekte­mann. Du stil­ler all­tid opp og hjel­per oss som er rundt deg! Man­ge klem­mer fra fa­mi­li­en.

9 år

Linea Mo­fjell Pe­rez, Vennesla. Grat­tis med da­gen sol­strå­len vår! Du er en krea­tiv sjel med sta­dig nye pro­sjek­ter på gang. Vi øns­ker deg en fan­tas­tisk dag! Els­ker deg! Klem mam­ma, pap­pa, Cathrine og Ke­vin.

6 år

Ida Mar­tin­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for turn­jen­ta vår Ida Mar­tin­sen fra Flek­ker­øy som fyl­ler 6 år 30. april. Du ord­ner det mes­te og sprer mas­se gle­de. Vi er utro­lig glad i deg. Klem fra Elias, Mar­kus, mam­ma og pap­pa.

70 år

Gun­vor Bjørn­dal Ol­sen. Vi vil gjer­ne gra­tu­le­re ver­dens bes­te mam­ma og mor­mor med 70-års­da­gen 1. mai. Vi er vel­dig glad i deg. Mas­se klem­mer fra barn og barne­barn.

8 år

Isak Leir­fall Jahn­sen, Lil­le­sand. Gra­tu­le­rer til snil­le, flin­ke, kjek­ke store­bror Isak som blir

8 år til søn­dag! Lille­søs­ter Lil­ly er glad for et trygt fang. He­le fa­mi­li­en ro­per hur­ra. Lille­bror Je­sper hil­ser også!

6 år

Ama­lie Kjøl, Vennesla. Hipp hur­ra for Ama­lie som fyl­ler 6 år! Tenk at du snart er skole­jen­te! Du er ei ny­de­lig jen­te som vi er så stol­te av og utro­lig gla­de i! Gode klem­mer fra Ing­rid, Caro­li­ne, mam­ma og pap­pa!

60 år

Thor­vald Nes­se. Den­ne spre­ke ka­ren run­der 60 år man­dag 1. mai. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen. Vi gle­der oss til å fei­re deg og hå­per du rek­ker litt kake mel­lom syk­kel­tu­rene ;-) Gode klem­mer fra oss alle!

8 år

Syn­ne Und­heim, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår god­hjer­te­de og flot­te 8-åring! Du la­ger mye liv og moro i hu­set, og vi er så gla­de i deg. Gode klem­mer fra Live, Bør­ge, mam­ma og pap­pa.

5 år

Mads Pedersen, Grim­stad. Hipp hur­ra for Mads som blir 5 år 30. april! Du er en su­per­god gutt som vi er så glad i! Man­ge klem­mer fra mor­mor og mor­far, tan­te Åse og on­kel Ernst.

60 år

Ke­til Løkås, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 60-års­da­gen Ke­til. Tenk 60... Ti­den går unna gitt, og du er igjen første­mann i gjen­gen som pas­se­rer et nytt rundt tall :-) Gle­der oss til en li­ten fei­ring i kveld, se­es! J og JT.

8 år

Emi­lia Moen Nes­heim, Kris­tian­sand. Hur­ra for vår al­ler fi­nes­te Emi­lia som ble 8 år for en stund si­den! Vi er så uen­de­lig glad i deg, stol­te av deg og takk­nem­li­ge for å ha deg i våre liv! Var­me klem­mer fra mam­ma, pap­pa & So­fia.

5 år

Jan Far­had Fey­zi, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Jan, som fyl­ler 5 år i dag, lør­dag 29.april. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små Læ­rings­verk­ste­det barne­hage Bispe­gra

60 år

Nils Bjørge, Kris­tian­sand. Hipp hipp hur­ra for far­far som fyl­ler 60 år!

8 år

Ma­rie Sa­ras­te, Kris­tian­sand. Hipp hipp hur­ra for ver­dens bes­te Ma­rie! Du er om­sorgs­full, mor­som, smart og els­ker å syn­ge da­gen lang. Vi dig­ger deg! Man­ge burs­dags­klem­mer fra Mam­ma, Pap­pa, Ada So­fie og kat­ten Fi­ga­ro.

4 år

Nora Kn­ut­sen. Gra­tu­le­rer så mye med 4-års­da­gen kjæ­re Nora! Mi æ så glad i deg! Hil­sen mam­ma & Ei­rik.

40 år

Rune Ol­sen, Kris­tian­sand. 1. mai fyl­ler ver­dens bes­te og fi­nes­te sønn, store­bror og on­kel 40 år. Gra­tu­le­rer så hjer­te­ligst med da­gen din. Du er en su­per­god on­kel og vi er så glad i deg. " You ne­ver walk alo­ne". Klem fra oss 8.

8 år

Te­odor Lahr Moi, Kris­tian­sand. Vi vil gra­tu­le­re den supre og gode gut­ten vår som fyl­ler 8 år på man­dag. Ma­ri­us og Anders dig­ger deg, og mam­ma og pap­pa er uen­de­lig glad i deg. Vi hå­per du får en kjempe­gøy dag.

3 år

Se­bas­ti­an B Berg­støl, Vennesla. Hipp hur­ra for mo­ro­klum­pen vår Se­bas­ti­an som blir 3 år 30.04. Du er en skik­ke­lig tøyse­kopp og god­gutt som vi er så glad i. Klem­mer fra mam­ma og res­ten av fa­mi­li­en.

19 år

Adi­na Lisle­bø Hau­gen, Grim­stad. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen vår kjæ­re sol­strå­le! Vi er så stol­te av deg, og hå­per du får en su­per dag på Drott­ning­borg. Stor klem fra mam­ma og pap­pa.

7 år

Da­vid Brox­Tho­mas­sen, Kris­tian­sand. Vår fan­tas­tis­ke fot­ball gutt fyl­ler 7 år. Vi dig­ger deg!!! 1000 klem­mer og mas­se kos fra So­fia, mam­ma & pap­pa.

3 år

Eline So­fie Gjel­stad Bak­ke. Hipp hipp hur­ra for gull­jen­ta vår Eline So­fie, som blir 3 år 30. april. GRA­TU­LE­RE så mye med da­gen. Du er ei her­lig og liv­lig jen­te som vi er så uen­de­lig glad i. Klem fra store­søs­ter, mam­ma og pap­pa.

15 år

Alex­an­der Elg­vin Ja­kob­sen,

Kris­tian­sand. Fjor­ti­sal­de­ren er for­bi - Alex­an­der Elg­vin Ja­kob­sen fyl­ler 15 år og i nes­te må­ned kon­fir­mant og der­med "vok­sen"! Gra­tu­le­rer med da­gen, Alex­an­der! Det blir nok ynd­lings­ste­det "Mot­her In­dia" i år også.

6 år

Alex­an­der Pet­ter­sen, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Alex­an­der Pet­ter­sen som fyl­ler 6 år 29. april Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

3 år

Joakim Sand­berg Brings­verd, Vennesla. Joakim Sand­berg Brings­verd, Øvre­bø. Hipp hur­ra for go'gut­ten vår Joakim, som fyl­ler 3 år man­dag 1. mai! Vi er kjempe­glad i deg! Klem­mer fra store­søs­ter Jose­fi­ne, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.