Gor­don Mal­vin Tha­rald­sen er 80 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - H.P.SAND

●● Gor­don Mal­vin Tha­rald­sen, Gran­san­ger­vei­en 27, fyl­ler 80 år

29. april. Da­gen fei­res i Kris­tian­sand med fa­mi­lie og ven­ner.

Tha­rald­sen ble født på Åvik og opp­vokst på Ramsland. Etter folke­sko­len gikk han på folke­høg­sko­le på Kvås. Der­et­ter dro han til sjøs som ma­skin­gutt for Kris­tian­sands­re­de­ri­et Han­sen-tan­gen som han også si­den kom til å være an­satt i.

Etter farts­tid, yr­kes­sko­le samt lære­tid på Kris­tian­sand Me­ka­nis­ke Verk­sted reis­te han ut igjen som mo­tor­mann og 3. ma­ski­nist. Etter ny farts­tid reis­te han til­ba­ke til Kris­tian­sand og gikk 2. ma­ski­nist­sko­le og had­de prak­sis ved KMV. Etter ny farts­tid som 2. ma­ski­nist, gikk han på 1. ma­ski­nist­sko­le i Kris­tian­sand og ble ut­dan­net ma­skin­sjef. Der­et­ter reis­te han ut igjen som 1. ma­ski­nist og som ma­skin­sjef.

I 1986 star­tet han sam­men med fire and­re ei­ere et fir­ma som het Four Part­ners Shipping og drev med leas­ing av skip for et re­de­ri i Dan­mark. Ski­pe­ne seil­te på Euro­pa med tjæ­re og bek.

På en av sine tu­rer til sjøs møt­te han Solveig Fjelle­stad fra Kris­tian­sand som var sa­long­pike. De gif­tet seg i 1959 og var en tid bo­satt i Han­ne­vi­ka, inn­til de i 1971 byg­get hus i Gran­san­ger­vei­en. De har bar­na Øystein som er 56 år og bor i Vennesla, og Wen­che, som er 47 år og bor i Kris­tian­sand. Gor­don Tha­rald­sen har 5 barne­barn.

Tha­rald­sen ble pen­sjo­nist i 2008. For snaut 3 år si­den døde kona, Solveig og han ble enke­mann.

Tha­rald­sen har hatt hyt­te på Her­øya i Kris­tian­sands­skjær­går­den, men den­ne har han over­latt til bar­na.

Gor­don Tha­rald­sen har et me­get po­si­tivt lyn­ne og godt hu­mør som vi alle i nabo­la­get set­ter stor pris på.

50 år

Ing­rid og Odd Svend­sen. Gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen de­res hå­per dere får en fin dag Hil­sen barn svi­ger­barn og barne­barn.

1 år

Ka­ri­na og Steinar Lan­de, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 1 års bryl­lups­dag til ver­dens bes­te Ka­ri­na og Steinar. Klem­mer fra for­lo­ver­ne. Linn Ceci­lie og Trond Gutt­orm­sen Pouey, Kris­tian­sand. Vår vak­re lil­le dat­ter Lil­ly To­mine kom til ver­den på ter­min, 24. fe­bru­ar. Hun er helt per­fekt og vi er så stol­te og takk­nem­li­ge for å en­de­lig ha blitt en fa­mi­lie på tre. Vi ny­ter den nye til­væ­rel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.