Kort­klipt og uten skjegg

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KATHRINE TALLAKSEN SKJERDAL, Sokne­prest i Hø­våg

I Priscil­la-ka­ta­kom­ben i Ro­ma fin­ner vi det: Den al­ler elds­te frem­stil­lin­gen av Je­sus! Tror man, iall­fall. Han er frem­stilt som den gode gje­te­ren. På skuld­re­ne bæ­rer han et lam. Også to and­re lam tit­ter til­lits­fullt opp mot ham. Mo­ti­vet er vel­kjent. Men han er så ung! Og hvor er skjeg­get og det lan­ge hå­ret? Han lig­ner mer på en ro­mersk yng­ling enn på en gal­li­le­isk mes­ter. Men om­sor­gen kjen­ner vi igjen, og styr­ken!

I mor­gen skal Jo­hann­es­evan­ge­li­ets ord om Den gode gje­te­ren le­ses i kir­ker i he­le Nor­ge. Åh, så godt å vite at han kjen­ner oss! Så vik­tig det er å kun­ne skil­le gje­te­rens stem­me fra alle and­re stem­mer som lok­ker på oss! Og tenk at han of­ret li­vet for flok­ken sin!

Noe av det al­ler fi­nes­te er det­te: At den lil­le flok­ken med Je­sus-etter­føl­ge­re i Midt­østen og Ro­ma har vokst til man­ge sto­re flok­ker! «Også dem må jeg lede,» sa Je­sus en gang. Takk!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.