50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

29. APRIL 1967

●● Rute­bi­le­ne i Vest-ag­der frak­tet 723.000 fle­re pas­sa­sje­rer i 1966 enn året før. Fyl­kes­tra­fikk­sje­fen i Vest-ag­der har nå of­fent­lig­gjort sin sta­ti­stikk for 1966. Det går ty­de­lig fram at fim­bul­vin­te­ren 1965/66 med­før­te at de kol­lek­ti­ve trans­port­mid­ler i høy­ere gra­d­rad ble be­nyt­tet og to­talt har man alt­så no­tert ert en øk­ning på 723.000 pas­sa­sje­rer el­ler 7 pro­sent. Øk­nin­gen gjel­der for en stor del Kris­tian­sand-om­rå­det der 85 pro­sent av tra­fik­ken er kon­sen­trert. Som en ku­rio­si­tet et kan nev­nes at den dis­tan­se rute­bi­bi­le­ne i fyl­ket til­bake­la i 1966 sva­rer r til 263 tu­rer rundt Jor­den ved ekva­tor. or. El­ler sagt mer po­pu­lært - det kjøress 5 tu­rer pr. uke rundt Ekva­tor!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.