Tor­unn Lauv­dal er 70 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● Pro­fes­sor To- runn Lauv­dal, Vi­dars gate 13 B, 0452 Oslo, fyl­ler 70 år 30. april.

Tor­unn Lauv­dal er pro­fes­sor og tid­li­ge­re rek­tor ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der. Hun har dok­tor­grad i pe­da­go­gikk fra NTNU i 1994.

Hun had­de fra 1985 til 2004 stil­ling som ama­nu­en­sis ved Lil­le­ham­mer dis­trikts­høg­sko­le i to pe­rio­der, fors­ker ved Ar­beids­forsk­nings­in­sti­tut­tet og som forsk­nings­di­rek­tør ved SINTEF Tek­no­logi­le­del­se. Hun var vi­de­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ag­der­forsk­ning fra 2004 til 2007 og rek­tor ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der fra 2007 til 2015.

Lauv­dal har hatt en rek­ke styre­verv og vært med­lem av fle­re of­fent­li­ge ut­valg, og hun er frem­de­les med­lem av Læ­rer­rolle­ut­val­get av 2016, ned­satt av Kunn­skaps­de­par­te­men­tet.

Ju­bi­lan­ten har to døt­re og tre barne­barn. Hun er født i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.