Ed­gar W. Pedersen er 85 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● Ed­gar Wil­helm Pedersen, Sols­let­ta 3 C, 4658 Tveit, fyl­ler 85 år

29. april.

Ju­bi­lan­ten har ar­bei­det som læ­rer si­den 1964, de fles­te åre­ne ved Ve sko­le i Kris­tian­sand. Han er ut­dan­net som fly­me­ka­ni­ker ved Luft­for­sva­rets Tek­nis­ke Sko­le, Kje­vik. Han ar­bei­det i Luft­for­sva­ret i sju år, og har el­lers en­gelsk-gym­nas og tre år ved Kris­tian­sand Læ­rer­høy­sko­le (1961 – 1964).

I ung­dom­men ar­bei­det han ved uli­ke be­drif­ter i Sarps­borg, samt med hus­byg­ging i USA på 50-tal­let. Si­den 1995 har han dre­vet in­ten­sivt med data og Macin­tos­h­data­ma­ski­ner på hobby­ba­sis, noe som frem­de­les tar mye tid.

Ed­gar Wil­helm Pedersen er enke­mann med to voks­ne søn­ner. Da­gen fei­res hos søn­nen på Nodeland med ven­ner og fa­mi­lie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.