QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken Tv2-re­por­ter har skre­vet kri­mi­nal­ro­ma­ner om jour­na­lis­ten Kaj­sa Coren?

2. Hvil­ken ame­ri­kansk coun­try­ar­tist døde i en fly­styrt i 1964, sam­me år som han lå 9 uker på top­pen av Vg-lis­ta med ”I Won’t For­get You”?

3. Hva hand­ler epo­set ”Il­lia­den” om?

4. Hvil­ken kjent Tv-kokk står bak res­tau­ran­ten ”Fifte­en” i Lon­don?

5. Hvil­ken Birke­bei­ner-kon­kur­ran­se har en løy­pe i skogs­ter­reng på 21 km?

6. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Thai­land?

7. Hvem er ute etter ka­ni­nen Lan­gø­re i tegne­se­rie­ne?

8. Hva he­ter sta­tu­en som be­fin­ner seg på Vi­ge­lands­par­kens høy­es­te punkt?

9. Hva he­ter ber­gen­se­ren som er ti­de­nes førs­te nors­ke Ol-del­ta­ker i triat­lon?

10. I hvil­ken fik­tiv by bor fa­mi­li­en Simp­son?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.