Det al­ler sis­te fra Tor­vet kl. 12

Alt har sin tid. For det ukent­li­ge bil­det fra el­ler nær­mest mu­lig Tor­vet er ti­den nå ute.

Faedrelandsvennen - - NÆRT JUNI 2004 SEPTEMBER 2006 - LARS HOLLERUD KRIS­TIAN­SAND

Det har blitt godt og vel 1100 fre­dags­bil­der i åre­nes løp si­den no­vem­ber 1995, når vi ser bort fra lang­fre­da­ger og and­re røde fre­da­ger.

Som el­lers i li­vet, har noen vært mer tro­fas­te enn and­re.

Men det be­gyn­te uten noen. Kol­le­ga og fotograf Arild Ja­kob­sen vil­le bare do­ku­men­te­re hvor­dan det så ut på Tor­vet, hver fre­dag klok­ka 12.

Etter hvert, og noen flir fra da­væ­ren­de sjef­re­dak­tør Finn Hol­mer-ho­ven, kom folk for å bli av­bil­det.

Bjar­ne Ellingsen ble godt ek­sem­pel i så møte. Om­trent hver fre­dag fra 26. au­gust 2000, uan­sett vær og føre­for­hold, kom man­nen fra Tinn­heia i sin elek­tris­ke rulle­stol. Dels for å vise at han fort­satt lev­de, dels for å øns­ke alle god helg. To da­ger etter sitt sis­te be­søk, falt Bjar­ne og døde få uker se­ne­re, 99 år gam­mel, i 2008

Hel­ge Refsnes kom så ofte han kun­ne, med el­ler uten spei­der­hatt, for å min­ne om noe i KIF, Tysk­lands­bri­ga­den, Pen­sjo­nist- par­ti­et, 17. mai el­ler ymse an­net.

Kjen­nin­ger er også An­ne-gerd Væ­ting Sun­de og hen­nes om­sorgs­ful­le med­hjel­pe­re i Kris­tian­sand av­holds­lag. I seks år og til dags dato har idea­lis­te­ne brukt torv­bil­der som virke­mid­del i kamp mot rus.

Utret­te­lig er også Ka­rin Pedersen i sin an­be­fa­ling av strikke­kafé an­nen­hver uke.

For øv­rig har dug­nads­ar­bei­de­re av alle slag pry­det bil­de­ne, ofte sam­men med noen som vil­le hyl­le jubilanter el­ler and­re som for­tjen­te den slags.

Frie­ri har det også vært, og det med hell, etter at han spur­te hen­ne med pla­kat og hun sa ja etter å ha sett bil­det i avi­sen.

Men torv­bil­det har også kos­tet, i de­mo­kra­ti­ets navn. En kol­le­ga ble svart på hvitt navn­gitt som dum etter noe han had­de skre­vet om per­sonen bak yt­rin­gen.

For tre år si­den ble fo­to­gra­fen be­skyt­tet av vek­te­re, etter at en his­sig per­son tru­et med litt av hvert og opp­ford­ret til boi­kott av den­ne avi­sen.

For øv­rig har se­an­sen fore­gått til smil i full for­dra­ge­lig­het.

Og for­tvil ikke, dere pri­vat­per­soner som vil kunn­gjø­re via Fædre­lands­ven­nen.

Den slags vil fort­satt være mu­lig til sam­me pris som på torv­bil­det, i ru­brikk­an­non­se både på pa­pir og nett, for alle som abon­ne­rer på avi­sen.

Helt gra­tis, alt­så.

FOTO: LARS HOLLERUD

I kaldt, vått og ge­ne­relt sym­bol­tungt vær be­nyt­tet dis­se sjan­sen til å bli med på det al­ler sis­te bil­det fra el­ler ved Tor­vet fre­dag kl. 12. Os­car Sei­len, Ben­ja­min Lee, Hen­rik Car­ron, Da­ni­el Gus­tav­sen og Hei­di Gran kom for å for­tel­le at Stei­ner­sko­len lør­dag ar­ran­ge­rer sitt år­li­ge vår­mar­ked med stor grad av un­der­hold­ning. Da­me­ne som kjem­per mot rus og til­byr et hyg­ge­lig sted å være i Fest­nings­gata 9 hver fre­dag kveld, er den­ne gang re­pre­sen­tert ved An­ne-gerd Væ­ting Sun­de, Sidsel Ber­g­land Aas og Eli Kval­ness. Gjen­bruks­bu­tik­ken på Lum­ber støt­tes bok­sta­ve­lig talt av Odd­var Hod­ne og Kåre Åsen. Gjen­gen på høyre­si­den, unn­skyld ut­tryk­ket, ga fo­to­gra­fen teks­ten til In­ter­na­sjo­na­len og snak­ket varmt om årets 1. mai. Ut­sen­din­ge­ne he­ter Ton­je Alve­stad, Nils Vi­dar Engelien og Lars Ber­ge. Takk til dere, til alle and­re som har bi­dratt opp gjen­nom åre­ne, og god helg!

ARKIVFOTO: VEGARD DAMSGAARD

I juni 2004 var det tru­en­de sky­er over Tor­vet, men ikke desto mind­re smekk­fullt foran fo­to­gra­fens lin­se.

ARKIVFOTO: LARS HOLLERUD

I sep­tem­ber 2006 var det som det plei­de å være en fre­dag på Tor­vet. Vann i fon­te­nen og man­ge men­nes­ker foran.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.