Har opp­nådd tre av fire må

Vi­pers kan huke av på tre av fire mål for se­son­gen. Ett av dem gjen­står.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HER­MAN FOLVIK her­man.folvik@fvn.no

I som­mer tok Ken­neth Gab­ri­el­sen med seg en fyl­dig «pow­er point» på 38 si­der om årets se­song til spil­ler­ne. På en av dem står klub­bens fire mål­set­nin­ger:

•Ta me­dal­je i se­ri­en

•Kom­me til en fi­na­le, en­ten NM el­ler slutt­spill

•Europa­cupplass

•Et lag som gir alt for hveran- dre og vi­ser Nor­ges bes­te mo­ral.

Se­rie­sølv og plass i euro­pe­isk tur­ne­ring (hvil­ken cup av­hen­ger av re­sul­ta­tet i slutt­spil­let) er i boks. Gab­ri­el­sen me­ner også at lag­ån­den er der den skal være.

VIL HA MES­TER­LIGA-KVALIK

– Jeg vil tro vi har Nor­ges bes­te mo­ral, sier Gab­ri­el­sen og tenker på de knep­ne sei­re­ne mot By­åsen og Tert­nes, og da la­get slo til­ba­ke mot Stor­ha­mar blant an­net.

Én mål­set­ting gjen­står: Kom­me seg til fi­na­le i slutt­spil­let. I vei­en står to semi­fi­na­ler mot Stor­ha­mar, borte først­kom­men­de søn­dag og hjem­me ons­dag 3. mai.

– Nå er det in­gen­ting an­net enn å kom­me til fi­na­le som be­tyr noe. Vi skal få ut alt vi har men­talt og fy­sisk i de to kam­pe­ne og gjø­re de ret­te tin­ge­ne, sier Gab­ri­el­sen.

Der­som Vi­pers tar seg til slutt­spillsfi­na­le er de sik­ret kva­lik­plass til Cham­pions League der­som de mø­ter Lar­vik. Blir Glass­ver­ket mot­stan­der i fi­na­len, må Vi­pers vin­ne for å få mu­lig­he­ten til å spil­le i det gje­ves­te sel­ska­pet.

– Den ut­ford­rin­gen tar vi imot med åpne ar­mer, sier Vi­pers-tre­ne­ren.

SLIK HAR HAN FOR­MET VI­PERS

Gab­ri­el­sen har i sin de­but­se­song sik­ret klub­bens bes­te plas­se­ring i se­rie­spil­let med sølv. Han sik­ret klub­bens størs­te sei­er noen gang og har satt ny re­kord for an­tall sei­re på rad med tolv kam­per (på­går fort­satt). De var også det førs­te la­get som slo Lar­vik i se­ri­en på 16 år.

Vi­pers-tre­ne­ren sier at la­get også bare var en hel­di­ge­re trek- ning unna cup­fi­na­le. De tap­te mot Lar­vik i semi­fi­na­len. – Hvil­ke grep har du tatt?

– Det er vans­ke­lig å sva­re på. Jeg har ikke vært så nys­gjer­rig på hva som har blitt gjort før jeg kom inn, men jeg har prøvd å få alle til å dra i sam­me ret­ning og vi har job­bet hardt over tid. Jen­te­ne har vært ek­semp­la­risk flin­ke. Det er vans­ke­lig å sva­re på, sva­rer Gab­ri­el­sen.

Vi­pers-spil­ler Ton­je Refsnes sier det­te:

– Vi er blitt mer sta­bi­le i pre­sta­sjo­ne­ne. Vi har he­vet bunni­vå­et og så har vi fått mer er­fa­ring.

Vi tre­ner mer, og har blitt bed­re trent og tå­ler et tet­te­re kamp­pro­gram. Vi har brukt mye tid sam­men og blitt bed­re kjent på alle må­ter.

Gab­ri­el­sen jak­ter sin tred­je stra­ke slutt­spillsfi­na­le og Vi­pers’ sin førs­te noen gang.

– Vi har vært vel­dig opp­tatt av å ten­ke pre­sta­sjon foran re­sul­tat. Er vi for­nøyd med den skal det vel­dig mye til for at vi ikke vin­ner, sier Gab­ri­el­sen, som sta­dig bru­ker or­det vin­ner­kul­tur.

TAKLET PRESS

– Jeg har bare prøvd å være meg selv. Så har vi job­bet godt som et team med spil­ler­ne, fy­sio, medi­sin og klubb. Vi har også man­ge smar­te spil­le­re som har kom­met med man­ge gode inn­spill.

Kris­tian­san­de­re had­de i fle­re år hå­pet på en me­dal­je til Vi­pers, men la­get inn­frid­de ikke. Før i år. Selv kjen­te Gab­ri­el­sen len­ge på pres­set fra om­ver­den.

– Vi har hatt mye press på et helt nytt lag med mye en­tu­si­as­me fra me­dia, klub­ben og fol­ket. Vi har sur­fa på en bøl­ge til nå og det ska­per mye po­si­ti­vi­tet. Vi har også fått inn en vin­ner­kul­tur på kort tid, men vi må ikke tro vi er re,re men vi slur­ver fort­satt­fo litt mye. I for­svars­fo spil­let­spi også vil jeg at vi skals­ka være en­da­end rå­ere. Det skal bli vans­ke­li­ge­re å sco­re på oss. Vi er litt for non­cha­lan­te til ti­der, sier Gab­ri­el­sen.

bed­re enn vi er er. Da får vi fort en øre­fik og en i try­net, me­ner sølv­tre­ne­ren.

Han ser uan­sett po­ten­si­al for bed­rin­ger i spil­let.

– Vi har slur­vet litt for mye unød­ven­dig. Vi spil­ler rask hånd­ball og det er klatt det sit­ter bed-

FOTO: HER­MAN FOLVIK

En av mål­set­tin­ge­ne Vi­pers had­de foran 2016/17-se­son­gen, var å ta me­dal­je i se­ri­en. Her fei­rer de søl­vet etter 40-20-sei­e­ren mot Glass­ver­ket i slut­ten av mars.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen er stor­for­nøyd med sitt førs­te år i Kris­tian­sand. Til nå. Søn­dag ven­ter Stor­ha­mar i semi­fi­na­le.

FOTO: ODD-IN­GE RØN­NING ULEBERG

Vi­pers-la­get fei­ret søl­vet på et ute­sted i byen.

FOTO: VI­PERS

Vi­pers pre­sen­ter­te fire mål­set­tin­ger foran se­son­gen; å ta me­dal­je i se­ri­en, spil­le cup­fi­na­le i en­ten cup el­ler slutt­spill, ta en europa­cupplass og ha Nor­ges bes­te mo­ral.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.