5000

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

KRO­NER

ble bo­ten for de to per­sone­ne som kas­tet døde rot­ter inn på ba­nen i opp­gjø­ret mel­lom Brønd­by og FC Kø­ben­havn 17. april. Til­skuer­ne er iden­ti­fi­sert og ute­stengt i ett år fra Brønd­by sta­dion. De to pøb­le­ne ble gjen­kjent via vi­deo­ma­te­ria­le. – Vi er sta­dig er­ger­lig over at opp­merk­som­he­ten i kampen ble ret­tet mot de få som ikke klar­te å opp­fø­re seg or­dent­lig, og ikke mot selve kampen. Der­for er det til­freds­stil­len­de at etter­forsk­nin­gen har gitt re­sul­ta­ter, sier Brønd­bys sports­di­rek­tør Tro­els Bech. Det er ennå ikke av­gjort om Ves­teg­nens Po­li­ti vil ta ut sik­tel­se mot de sam­me to per­sone­ne. Epi­so­den med rot­te­ne skjed­de i and­re om­gang, og gjes­te­ne FCK vant 1-0.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.