Flyt­ter fra bar­na for å få liv i kar­rie­ren igjen

Da­ny N’gues­san (29) blir Start-spil­ler ut året. Sam­ti­dig drar han fra sine tre barn i Frank­ri­ke.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HER­MAN FOLVIK her­man.folvik@fvn.no

– Nei…

Det sier Da­ny N’gues­san og ler på spørs­mål om han noen gang had­de sett for seg å spil­le i Nor­ge og Start.

Han har ald­ri vært her tid­li­ge­re.

– Det er fot­ball. Man vet ald­ri hva som skjer. Jeg er glad for å få en ny opp­le­vel­se i ny klubb og nytt land. Jeg hå­per å få til­ba­ke gle­den i å spil­le fot­ball, sier N’gues­san som har teg­net av­ta­le med Start ut året.

Han har vært kon­trakts­løs si­den ok­to­ber da av­ta­len i Don­cas­ter ble av­slut­tet. Si­den har han trøb­let med en ska­de i tåa og Start er den førs­te klub­ben fransk­man­nen har prøvd seg i, sier han.

29-årin­gen har hus både i Eng- land og i Frank­ri­ke. Nå flyt­ter han uten sine tre barn til Kris­tian­sand.

– Det blir hardt. Både for meg og bar­na. Det blir vans­ke­lig. Men i li­vet må du prio­ri­te­re i blant, og det gjør jeg nå. Også fin­nes Skype og and­re me­to­der for å hol­de kon­tak­ten. Det vil gå bra, sier N’gues­san.

– TØF­FE­RE I ENG­LAND

Han har spilt i Auxer­re (Frank­ri­ke), Ran­gers (Skott­land), La­ri­sa (Hel­las) og en haug med en­gels­ke klub­ber: Leices­ter, Don­cas­ter, Swin­don, Sout­hamp­ton, Port Va­le, Charl­ton, Mil­wall, Scunt­hor­pe og Lin­coln.

Nå er IK Start nes­te lag å føye til på Cv-en.

– I Eng­land er det mye vans­ke­li­ge­re å kom­me til nye lag. Spe­si­elt i Cham­pion­ship. Det er tøft mil­jø i gar­de­ro­be­ne. Det var hyg­ge­lig å kom­me hit der­imot, sier N’gues­san, som stort sett har skif­tet klubb hvert se­song.

– Er det ak­tu­elt å bli her i fle­re år?

– Jeg vil bare nyte fot­bal­len igjen, men går ting bra og gjør la- get det bra vet man ald­ri, sier den tid­li­ge­re Leices­ter-spis­sen. Nå fransk an­gri­per i Start.

– Jeg har vært i stor­klub­ber, men det er for­tid. For­tid er for­tid. Le­ver du i den, kom­mer du in­gen vei.

– GJØ­RE MITT BES­TE

– Hva har du gjort si­den du ble klubb­løs?

– Jeg har hatt et ap­pa­rat som har fulgt meg opp. Jeg har trent godt. Jeg er i bed­re form nå enn da jeg kom for­ri­ge uke.

– Hvor­dan spiss­type er du? Mål­sco­rer el­ler et tårn på topp?

– Jeg var of­fen­siv midt­bane, men de sis­te åre­ne har jeg blitt spiss. Jeg vet ikke helt hvor­for. Uan­sett hvor jeg spil­ler gjør jeg mitt bes­te. Jeg får vise dere. Folk får be­døm­me, sva­rer N’gues­san.

– TÅLMODIGE

Start-tre­ner Steinar Pedersen var glad for å pre­sen­te­re Starts nye 91.

– Det var vik­tig for oss. Da­ny har vist grad­vis stig­ning mens han har vært her. Vi må være smar­te i til­nær­min­gen til grunn- la­get han har. Jeg er sik­ker på at vi skal få god nyte av han. Det er in­gen grunn til at han ikke skal nær­me seg kamp­form fort, men sam­ti­dig skal vi være tålmodige og smar­te, sier Pedersen.

N’gues­san har ikke sco­ret mye mål i de sis­te klub­be­ne han har vært i. In­gen i Don­cas­ter, ett i La­ri­sa og to i Port Va­le.

– Det hand­ler litt om hvor­dan han bru­kes. Det kan være man­ge år­sa­ker til det. Vi hå­per han kan skaf­fe oss både mål og mål­po­eng som gjør at vi vin­ner kam­per, sier Pedersen.

KAN Få INN FLE­RE

Start skal også kik­ke vi­de­re etter fle­re spil­le­re. Da sier Pedersen at kva­li­tet går frem­for po­si­sjon på en even­tu­ell ny spil­ler.

– Steinar har fått be­skjed om at han kan fort­set­te å søke og lete. Vi er i en si­tua­sjon hvor vi har en tynn stall og det kan kom­me fle­re ska­der. Vi skal for­sø­ke å være nøye og la Steinar job­be med å se om det fin­nes al­ter­na­ti­ver. Det må være av kva­li­tet så det hjel­per til, sier Geir Tøn­nesland, styre­le­der i Start.

– Ja, for vi tren­ger et folk som kan gi oss det eks­tra i kon­kur­ranse­si­tua­sjo­ner og sam­ti­dig gi oss mu­lig­he­ten til å for­de­le be­last­ning ut­over, sier Pedersen.

Start spil­ler borte mot Bodø/ Glimt tirs­dag. Danny N’gues­san er ak­tu­ell for å være med i trop­pen.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Da­ny N’gues­san (29) blir Start-spil­ler ut året. Han ble pre­sen­tert fre­dag etter­mid­dag.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Da­ny N’gues­san (29) blir Start-spil­ler ut året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.