Så trygg er job­ben din

Se over­sikt over hvil­ke yr­ker som er mest og minst ut­satt for å for­svin­ne de nes­te 20 åre­ne.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no -

– Det er nok ikke like man­ge av oss, men jeg tror ikke yr­ket mitt er borte om 20 år, sier Hilde Si­mon­sen, bu­tikk­med­ar­bei­der ved Meny Vågs­bygd.

Skal vi tro en over­sikt fra 2015, som vi­ser i hvor stor grad 358 yr­ker står i fare for å bli ut­satt for auto­ma­ti­se­ring, vil bu­tikk­med­ar­bei­der­yr­ket med 95 pro­sent sann­syn­lig­het være auto­ma­ti­sert bort in­nen 2035.

Lis­ten kom­mer fram i rap­por­ten «Com­pu­te­riza­tion and the Fu­tu­re of Jobs in Nor­way» fra 2015 hvor to fins­ke og en norsk fors­ker har an­vendt en ame­ri­kansk mo­dell (av Carl Be­ne­dikt Frey og Michael A. Os­bor­ne) til å ana­ly­se­re hvor­dan di­gi­ta­li­se­ring vil på­vir­ke uli­ke yr­ker i Nor­ge de nes­te tyve åre­ne.

30 år I BU­TIKK

Selv om bu­tikk­med­ar­bei­der Hilde Si­mon­sen ikke tror hun blir er­stat­tet av en ro­bot in­nen 2035, har hun li­ke­vel mer­ket end­rin­ger etter 30 år inn­om de fles­te rol­le­ne man kan inne­ha i en dag­lig­vare­bu­tikk.

– Opp­ga­ve­ne har end­ret seg en del si­den jeg star­tet som 16-åring, da alle va­rer måt­te pri­ses ma­nu­elt og slås inn i kas­sa. Men det går fort­satt i ett fra mor­gen til kveld med gam­le va­rer som skal ut av hyl­le­ne og nye som skal inn, sier Si­mon­sen, som det sis­te året har job­bet i frukt­av­de­lin­gen.

SELVBETJENINGSKASSER

Så blir også sta­dig fle­re opp­ga­ver auto­ma­ti­sert. For ek­sem­pel gjen­nom selvbetjeningskasser, noe Meny-fi­lia­len i Vågs­bygd har hatt i drift i to år al­le­re­de.

– 15 pro­sent av om­set­nin­gen skjer her, noe mind­re enn lands­snit­tet, men så har vi også man­ge stor­hand­le­re her som hel­ler går i van­lig kas­se, for­tel­ler bu­tikk­sjef Tim Erik Ol­sen.

Elek­tro­nis­ke pris­lap­per og et be­stil­lings­sys­tem som selv sør­ger for å be­stil­le inn stan­dard­va­rer når det trengs er and­re pro­ses­ser som al­le­re­de er auto­ma­ti­sert. Li­ke­vel tror både bu­tikk­sje­fen og bu­tikk­med­ar­bei­de­ren du mø­ter et men­nes­ke­lig an­sikt når du be- sø­ker dag­lig­vare­bu­tik­ken i 2035.

– Kan­skje i en vert­skaps­rol­le hvor du får råd og tips om opp­skrif­ter og rå­va­rer, fore­slår Ol­sen.

And­re yr­ker som har stor sjan­se for å bli auto­ma­ti­sert bort, iføl­ge rap­por­ten, er te­le­fon- og nett­sel­ge­re, regn­skaps­fø­re­re og kon­tor­med­ar­bei­de­re.

– IKKE BE­KYM­RET

Av stør­re yr­ker som har minst sann­syn­lig­het for å bli auto­ma­ti­sert bort in­nen 2035, én pro­sent for å være nøy­ak­tig, er spe­sial­syke­plei­ere.

– Jeg har ikke vært ner­vøs for ro­bo­ti­se­ring i det he­le tatt, sier anes­tesi­syke­plei­er Arild Stora­ker ved Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand.

Ar­beids­opp­ga­ve­ne hans in­ne­bæ­rer å iva­re­ta og over­våke vi­ta­le funk­sjo­ner som re­spi­ra­sjon, hjer­te­ryt­me og væske­be­hov un­der nar­ko­se, samt å sør­ge for rett søvn­dyb­de og smerte­lind­ring mens pa­si­en­ten «so­ver».

– LIVSKRITISKE OPP­GA­VER

– Men­neske­krop­pen er så kom­pleks og alle nar­ko­ser må til­pas­ses den en­kel­te pa­si­ent. Hoved­ar­beids­plas­sen vår er ope­ra­sjons­stua, men vi er også støtte­per­so­nell ved hjerte­stans og be­hand­ling av fall­ska­der, traume­ska­der og akutt­kri­tisk syke barn, for­tel­ler Stora­ker.

Un­der en van­lig ope­ra­sjon får anes­tesi­syke­plei­er­ne kun få mi­nut­ter med pa­si­en­ten i vå­ken til­stand hvor de skal ska­pe til­lit.

– Pa­si­en­te­ne over­gir på man­ge må­ter li­vet sitt til oss, og fle­re av opp­ga­ve­ne vi ut­fø­rer er livs­nød­ven­di­ge for dem, sier anes­tesi­syke­plei­e­ren som alt­så har lite å fryk­te fra di­gi­ta­li­se­rin­gen – i lik­het med and­re yr­kes­grup­per som er­næ­rings­fy­sio­lo­ger, si­vil­in­ge­ni­ø­rer in­nen bygg- og an­legg, samt uni­ver­si­tets- og høy­skole­lek­to­rer/-læ­re­re.

– KVA­LI­FI­SERT GJETNING

I rap­por­ten fra 2015 kon­klu­de­res det med at en tredje­del av den nors­ke sys­sel­set­tin­gen i stor grad vil bli ut­satt for auto­ma­ti­se­ring i lø­pet av de nes­te tyve åre­ne.

– Lis­ten over yr­ker og de­res sann­syn­lig­het for å bli ut­satt for auto­ma­ti­se­ring, må nok an­ses som kva­li­fi­sert gjetning, men det er in­gen tvil om at di­gi­ta­li­se­ring og auto­ma­ti­se­ring vil kom­me for fullt og på­vir­ke prak­tisk talt alle yr­ker til en viss grad, sier Anders Eke­land, den nors­ke fors­ke­ren bak rap­por­ten og til dag­lig se­nior­råd­gi­ver i SSB.

Me­to­den brukt i rap­por­ten tar

imid­ler­tid ikke hen­syn til at både ar­beids­opp­ga­ve­ne som et yrke be­står av og yr­kes­struk­tu­ren er i sta­dig end­ring. Hel­ler ikke at so­sia­le kref­ter som lov­verk, fag­for­enin­ger og le­de­res end­rings­vil­je for­sin­ker den tek­no­lo­gis­ke fram­gan­gen.

LAVTLØNNSYRKER UT­SATT

– Ho­ved­sak­lig kan man si at ar­beids­opp­ga­ver som er me­ka­nis­ke og for­ut­sig­ba­re i sin na­tur er de som er mest mod­ne for auto­ma­ti­se­ring. Her kan det skri­ves eks­pert­pro­gram­mer som gjør at data­ma­ski­ner el­ler ro­bo­ter gjør job­ben til­nær­met feil­fritt døg­net rundt. På mot­satt side vil opp­ga­ver som kre­ver inn­sikt, om­sorg og tol­king av men­nes­ke­li­ge re­ak­sjo­ner være de vans­ke­ligs­te å auto­ma­ti­se­re, fort­set­ter Eke­land.

Rap­por­ten kon­klu­de­rer da også med at lavt­lønns- og lav­kom­pe­tan­se­yr­ker vil bli mest ut­satt, selv om Eke­land un­der­stre­ker at di­gi­ta­li­se­ring vil på­vir­ke alle yr­ker til en viss grad frem­over.

– TA UT GEVINSTENE

– Dis­se pro­ses­se­ne er høyst re­el­le, men i ste­det for å rea­ge­re med frykt for at ro­bo­te­ne nå kom­mer og tar job­be­ne våre, bør vi hel­ler ten­ke på at de tar bort de kje­de­li- ge og ru­tine­pre­ge­de ar­beids­opp­ga­ve­ne og gjør job­be­ne våre mer in­ter­es­san­te, me­ner Eke­land og av­slut­ter:

– Vi bør ta ut gevinstene som her kom­mer så raskt som mu­lig. To hund­re år med økt ar­beids­de­ling og me­ka­ni­se­ring har vist oss at den ar­beids­kraf­ten som blir fri­gjort med tida blir over­ført til and­re øko­no­mis­ke ak­ti­vi­te­ter som igjen ska­per nye be­hov.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Bu­tikk­med­ar­bei­der. Hilde Si­mon­sen ved Meny Vågs­bygd tror det blir fær­re bu­tikk­med­ar­bei­de­re 20 år fram i tid, men at yr­ket fort­satt vil be­stå. En stu­die av 358 yr­ker vi­ser at det er 95 pro­sent sann­syn­lig­het for at yr­ket som bu­tikk­med­ar­bei­der auto­ma­ti­se­res in­nen 2035.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Anes­tesi­syke­plei­er. Arild Stora­ker fryk­ter ikke ro­bo­ter skal kom­me og ta job­ben hans ved Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand. Det gjør hel­ler ikke stu­di­en av 358 yr­ker som vi­ser at det kun er én pro­sent sann­syn­lig­het for at yr­ket som spe­sial­syke­plei­er auto­ma­ti­se­res in­nen 2035.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.