Fryk­ter barn må vokse opp i fat­tig­dom

An­ne Lind­boe, barne­om­bud

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

– KRF er et vik­tig par­ti som har mye inn­fly­tel­se. Jeg er glad for å kom­me i en po­si­sjon hvor jeg kan være med å på­vir­ke. Det gir mye an­svar, men jeg gle­der meg til job­ben, sier Kjell In­golf Rop­stad.

Fre­dag var det du­ket for pro­gram­be­hand­ling un­der Krfs lands­møte i Trond­heim. På førs­te rek­ke satt Rop­stad, Krfs nye kron­prins, og en mu­lig frem­ti­dig le­der.

– Det er hyg­ge­lig at folk har tro på meg, men jeg har lo­vet kona å ta et steg om gan­gen. Jeg ser også hvor mye Harei­de job­ber, så jeg tar nest­le­der­ver­vet i førs­te om­gang, sier han vi­de­re.

På spørs­mål om hvil­ken mi­nis­ter­post hans øns­ker seg der­som KRF kom­mer i re­gje­ring, sva­rer han be­skje­den.

– Jeg an­ser meg selv som en all­round-po­li­ti­ker, så det er fle­re felt jeg kun­ne ten­ke meg. Kona ad­va­rer imid­ler­tid mot å bli kul­tur­mi­nis­ter, for da tror hun at alt kom­mer å hand­le om fot­ball, sier han.

RE­PRE­SEN­TE­RER AG­DER

Rop­stad sit­ter på Stor­tin­get fra Aust-ag­der og ble inn­valgt i 2009. Men 31-årin­gen har vært po­li­tisk ak­tiv len­ge, og fikk blant an­net sitt førs­te verv i hjem­kom­mu­nen Ev­je og Horn­nes al­le­re­de i 2003.

– Min am­bi­sjon er at jeg re­pre­sen­te­rer Aust-ag­der og Sør­lan­det. Det kom­mer jeg til å gjø­re også der­som vi kom­mer i re­gje­ring, og selv­sagt i le­del­sen i KRF, sier han.

– Hvor­dan vil Sør­lan­det mer­ke deg som nest­le­der i KRF?

– KRF har gjort mye for Sør­lan­det de sis­te åre­ne. På den må­ten hå­per jeg at sør­len­din­ger ikke vil mer­ke den sto­re for­skjel­len når jeg inn­tar nest­le­der­ver­vet, men at de hel­ler vil se at vi fort­satt har mye gjen­nom­slag, sier Rop­stad.

– Du er stor­tings­re­pre­sen­tant for Aust-ag­der. Kom­mer du til å hus­ke på Vest-ag­der når du inn­tar nest­le­der­ver­vet?

– Jeg tenker på Sør­lan­det som ett. Nå er det hel­dig­vis et ved­tak om ett Ag­der, så da kan jo det også bli en rea­li­tet, sier 31-årin­gen.

EN ALL­ROUND-PO­LI­TI­KER

Rop­stad hå­per han som nest­le­der kan til­trek­ke KRF nye vel­ge­re, og ser ge­ne­relt po­si­tivt på frem­ti­den som nest­le­der.

– Min styr­ke er min all­round­kunn­skap, og at jeg kan del­ta i man­ge de­bat­ter. Jeg kom­mer nok til å ta opp fle­re de­bat­ter og te­ma­er, sier han.

Han leg­ger til at han er spe­si­elt opp­tatt av ar­beid med volds­ut­sat­te barn.

– Jeg hå­per at jeg kan ta med det en­ga­sje­men­tet jeg har for en­kel­te sa­ker inn i le­del­sen, og der­med gjø­re dis­se sa­ke­ne stør­re.

På spørs­mål om hans kamp­sa­ker, sva­rer han:

– Først og fremst er det trygg opp­vekst. Da tenker jeg re­ell trygg­het, alt­så en barn­dom uten vold. Jeg har også et stort en­ga­sje­ment for ver­dens fat­tigs­te. Så er jeg opp­tatt av ar­beid, alt­så vik- tig­he­ten av å få lov til å ha et ar­beid å gå til.

SER MOT HØY­RE

Tid­li­ge­re i uken kom det frem at Krfs le­der, Knut Arild Harei­de, fort­satt hol­der dø­ren på gløtt for et sam­ar­beid mot venst­re.

Den på­trop­pen­de nest­le­de­ren ser imid­ler­tid kun ett al­ter­na­tiv.

– Jeg tenker ho­ved­sak­lig at vi har ett valg, og det er å kom­me i re­gje­ring med Høy­re og Venst­re. Der­som vi ikke lyk­kes med det, blir det mest sann­syn­lig op­po­si­sjon, sier han.

– Det er ditt øns­ke?

– Ja, det er mitt øns­ke. For meg er ikke et sam­ar­beid mot venst­re et tema nå, sier han.

DAN­KER UT KOL­LE­GA

Sam­men med Knut Arild Harei­de og Olaug V. Bolle­stad er Rop­stad inn­stilt til Krfs nye le­der­trio, og dan­ker der­med ut nå­væ­ren­de nest­le­der, Da­grun Erik­sen.

– Det var noe av det jeg sy­nes var vans­ke­lig med å si ja til å stil­le. Hun har vært min kol­le­ga på sør­lands­ben­ken, og der­for be­tydd mye for meg, sier han.

På spørs­mål om hva som skil­ler han og Erik­sen, sva­rer han:

– Da­grun har lang er­fa­ring, men jeg kan kan­skje se ting med nye øyne. I til­legg er nok hun også mer åpen for et sam­ar­beid mot Ap enn det jeg er, sier han.

Et svært delt Krf-lands­møte gikk fre­dag inn for å skatt­leg­ge barne­tryg­den. For­sla­get ble frem­met av pro­gram­ko­mi­te­en, med Erik­sen i spis­sen.

– Der var Da­grun og jeg også ueni­ge. Fa­ren med å skatte­leg­ge barne­tryg­den er at det kan gjø­re ord­nin­gen ikke-uni­ver­sell, sier han.

FOTO: MA­RIE N. KALVEHAGEN

Kjell In­golf Rop­stad på lands­møte i Trond­heim. Lør­dag vel­ges han til par­ti­ets nye nest­le­der.

FOTO: MA­RIE N. KALVEHAGEN

Krf-lands­møte gikk fre­dag inn for å skatt­leg­ge barne­tryg­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.