Gjen­nom­søkt av bom­be­grup­pe

For­sva­ret er på sin sis­te vi­sitt i Je­gers­berg. Det skjer etter at det ble fun­net res­ter av am­mu­ni­sjon på ste­der der man ikke viss­te at det had­de vært mi­li­tær ak­ti­vi­tet.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no -

– Det sier seg selv at å fin­ne noe som har lig­get her i 50 år ikke er spe­si­elt lett, sier Dan Roald Os­røn­nin­gen, eks­plo­sjons­fag­lig råd­gi­ver i For­svars­bygg.

Vi er i et lite skog­holt like ved Kyrtjønn i Je­gers­berg. Her fant en tur­gåer res­ter av en gam­mel skyte­bane for to år si­den. Der­med måt­te For­svars­bygg til­ba­ke til Je­gers­berg og gjø­re sin sis­te opp­ryd­ding.

– Den var helt ukjent for oss. Det var in­gen skilt el­ler noe an­net som ty­det på at det had­de vært en skyte­bane her. Den har nok blitt etab­lert tid­lig på 50-tal­let. Da var det kald krig og det ble etab­lert mye ny ak­ti­vi­tet, sier kol­le­ga Emil Slet­moe.

SIS­TE REIS

I til­legg til det gam­le skyte­fel­tet, har det også blitt fun­net øvings­gra­na­ter ved Je­gers­berg­vann. Van­net har blitt tap­pet ned og For­svars­byggs bom­be­grup­pe har un­der­søkt vann­kan­ten.

Der fant de noen res­ter etter mi­li­tær ak­ti­vi­tet, men også knus­te flas­ker ble en­de­lig ble fjer­net fra vann­bred­den.

– Vi ble eni­ge om at når vi først var der, skul­le vi også ta med oss and­re ting som vi fant, sier Os­røn­nin­gen.

Han for­ven­ter ikke å fin­ne noen eks­plo­si­ver i det gam­le skyte­fel­tet ved Kyrtjønn hel­ler.

– Det er li­ten ri­si­ko for det. Men skul­le noen tur­folk kom­me over noe, er det vik­tig å bare la det lig­ge og mel­de fra til po­li­ti­et.

SIS­TE REIS

For­sva­ret bruk­te Je­gers­berg helt fram til 2003. De sto­re opp­ryd­din­ge­ne star­tet i 2008 og ble av­slut­tet i 2015. Kris­tian­sand kom­mu­ne kjøp­te om­rå­det sam­me år.

Be­sø­ket nå er kun for å for­sik­re seg om at det har fått med seg alt.

– Så sant det ikke skul­le duk­ke opp noe som vi ikke kjen­ner til, er det­te sis­te gang vi er i det­te om­rå­det, sier Os­røn­nin­gen.

For­sva­ret har brukt fle­re ti­talls mil­lio­ner på å ryd­de etter seg i Je­gers­berg.

– Bare opp­ryd­din­gen på leir­due­ba­nen kos­tet 44 mil­lio­ner. Men da måt­te vi inn med fjern­styrt ut­styr som var kost­bart og som tar mer tid enn tra­di­sjo­nell ut­gra­ving, sier Har­ry Helle­bust, pro­sjekt­le­der i For­svars­bygg.

VERDT PEN­GE­NE

Han had­de tors­dag ikke full­sten­dig over­sikt over hva det har kos­tet For­sva­ret to­talt å ryd­de opp i Je­gers­berg.

– Det er sto­re pen­ger, men så er også det­te et ver­di­fullt om­rå­de som er mye brukt. Sam­funns­øko­no­misk er det ab­so­lutt verdt det.

FOTO: KJETIL REITE

Emil Slet­moe (i for­grun­nen) og de and­re verne­plik­ti­ge fra Ryg­ge er i gang med å gjen­nom­søke det gam­le skyte­fel­tet de har kom­met over i Je­gers­berg. Si­den 2008 har det vært ryd­det opp i av­fall etter For­sva­ret for fle­re ti­talls mil­lio­ner.

FOTO: KJETIL REITE

Dan Roald Os­røn­nin­gen og Frank Pet­ter­sen er beg­ge eks­plo­siv­fag­li­ge råd­gi­ve­re i For­svars­bygg. Her står de midt i det som har vært et skyte­felt i Je­gers­berg, tro­lig like etter kri­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.