FAKTA

Mar­ke­rin­gen av 1. mai

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● 1. mai er en in­ter­na­sjo­nal de­mon­stra­sjons­dag for ar­bei­der­be­ve­gel­sen.

● I 1888 be­slut­tet den ame­ri­kans­ke lands­or­ga­ni­sa­sjon, Ame­ri­can Fe­dera­tion of Labor, å gjen­nom­føre ge­ne­ral­streik 1. mai 1890 som ledd i kam­pen for 8-ti­mers ar­beids­dag. Sam­me år ble 1. mai en in­ter­na­sjo­nal de­mon­stra­sjons­dag.

● Den førs­te 1. mai-fei­rin­gen i Nor­ge ble gjen­nom­ført i 1890.

● Fram til 1919 var kra­vet om en lov­fes­tet nor­mal­ar­beids­dag på 8 ti­mer 1. mai-fei­rin­gens frems­te krav.

● I 1947 an­er­kjen­te Stor­tin­get 1. mai som of­fent­lig høy­tids­dag. KILDER: STO­RE NORSKE LEKSIKON OG WIKIPEDIA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.