Styr­ket skole­helse­tje­nes­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ar­ly Hau­ge, fyl­kes­ut­dan­nings­sjef i Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne, for­tel­ler at et mid­del til å hånd­te­re psykisk helse på vi­dere­gå­en­de sko­ler i VestAg­der har vært å styr­ke den kom­mu­na­le skole­helse­tje­nes­ten.

– I Vest-ag­der har vi 1,6 års­verk per 1000 ele­ver knyt­tet til skole­helse­tje­nes­ten, noe som er høy­est i lan­det. Gjen­nom­snit­tet i Nor­ge er cir­ka ett års­verk per 1000 ele­ver, for­kla­rer Hau­ge.

Det er også be­vil­get pen­ger til å etab­le­re et psyko­so­si­alt res­sur­steam på vi­dere­gå­en­de sko­ler i Vest-ag­der, et team be­stå­en­de av to psy­ko­lo­ger og fle­re råd­gi­ve­re fra Pp-tje­nes­ten.

– Team­et har fått man­dat til å job­be med å heve kom­pe­tan­sen blant læ­re­re når det gjel­der psykisk helse. Sam­ti­dig skal team­et bi­stå sko­le­ne i en­kelt­sa­ker for å gi vei­led­ning og støt­te og for å fin­ne gode løs­nin­ger. Team­et skal være til­gjen­ge­lig for ele­ve­ne, for­tel­ler ut­dan­nings­sje­fen, som opp­ly­ser at ord­nin­gen nå er un­der eva­lu­e­ring etter ett års drift for å se om det skal gjø­res end­rin­ger i til­bu­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.