Bi­be­len er Guds ord

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det har i den sis­te ti­den vært skre­vet en rek­ke inn­legg om det å tol­ke Bi­be­len. Hvor­for må vi tol­ke or­det?

●● Kan vi ikke bare ta det som det står. «Her­rens ord er rene ord, li­ke­som sølv som er lut­ret i en smelte­di­gel i jor­den – syv gan­ger ren­set.» skri­ver Da­vid i Sal­me­ne.

«He­le skrif­ten er inn­ån­det av Gud». De som har skre­vet Bi­be­len, skrev ikke ned de­res egne tan­ker, men ble le­det av Den hel­li­ge ånd. Apos­te­len Pe­ter skri­ver «For dere vet at in­tet pro­fet­ord i skrif­ten er gitt til egen tyd­ning. For ald­ri er noe pro­fet­ord brakt fram ved men­nes­kers vil­je, men de hel­li­ge Guds menn tal­te dre­vet av Den hel­li­ge ånd». Om det er de histo­ris­ke el­ler pro­fe­tis­ke bø­ke­ne el­ler sal­me­ne el­ler vis­doms­bø­ke­ne el­ler evan­ge­lie­ne el­ler bre­ve­ne i NT, så var for­fat­ter­ne dre­vet av Den hel­li­ge ånd. Når vi går til hvil­ken som helst side i Bi­be­len, så kan vi vite at det er Gud som ta­ler til oss. «He­le skrif­ten er inn­ån­det av Gud og nyt­tig til lær­dom». Vi kan kan­skje føle at mye ikke er av noe nyt­te, for ek­sem­pel lan­ge slekts ned­teg­nel­ser, men alt har sin ver­di om vi ser det el­ler ikke.

Pau­lus sier til Ti­mo­teus «For­kynn Or­det». Han sier ikke at han skal tale fi­lo­so­fi, po­l­etikk el­ler noen be­stem­te mo­ral ko­dek­ser, men «For­kynn Or­det», en­ten

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.