De­batt på Kick i kveld

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

«Hva skal kunst­si­lo­en bli?» er tema for de­bat­ten Fædre­lands­ven­nen ar­ran­ge­rer på ute­ste­det Kick klok­ka 20 i kveld.

Der vil om­stridt Skmu-di­rek­tør Rei­dar Fugle­stad bli in­ter­vju­et.

Der­et­ter blir det pa­nel­de­batt hvor spørs­må­let er hva Kunst­si­lo­en skal bli? En reise­livs­de­sti­na­sjon el­ler et tem­pel for kunst? Er det bra for kuns­ten at ka­pi­ta- lis­men to­ger inn i kul­tu­ren? Er kunst­ner­ne red­de for å ten­ke bu­tikk?

I de­bat­ten, som har fri en­tré, del­tar styre­le­der Jan Vin­cents Jo­hann­es­sen i SKMU, kunst­ner Per Fronth, kunst­kri­ti­ker Fri­da Fors­gren, Rødt-po­li­ti­ker Hal­vor Fjer­mer­os og kul­tur­re­dak­tør i Fædre­lands­ven­nen Ka­ren Kris­ti­ne Blåge­stad. De­batt­le­der er Vi­dar Ud­jus, po­li­tisk re­dak­tør i Fædre­lands­ven­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.