FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

SKMU og Tan­gen­sam­lin­gen

● Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um er en stif­tel­se opp­ret­tet i 1995 av Kristiansand kom­mu­ne, Aust- og Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ner og Chris­ti­ans­sands Bil­led­gal­le­ri.

● Åp­net i 2000 i de om­byg­de lo­ka­le­ne til Kristiansand Kate­dral­sko­le i Skip­per­gata. Sam­lin­gen inne­hol­der om lag 1500 verk.

● Kort tid etter at kunst­sam­ler og fonds­for­val­ter Ni­co­lai Tan­gen i 2015 kunn­gjor­de at han vil gi sin kunst­sam­ling på over 1100 verk til hjem­byen Kristiansand, opp­sto ide­en om å sam­lo­ka­li­se­ring med SKMU på Silo­kaia.

● Høs­ten 2016 ble SKMU gitt evig­va­ren­de dis­po­si­sjons­rett over Tan­gen­sam­lin­gen – som sta­dig utvides med nye inn­kjøp av nor­disk kunst. Kuns­ten ei­es for­melt av AKO Kunst­stif­tel­se.

● I de­sem­ber 2016 vant Mest­res Wåge Arquitec­tes og MX_SI Architectural Stu­dio fra Bar­ce­lo­na ar­ki­tekt­kon­kur­ran­sen med kon­sep­tet Silo­sam­lin­gen.

● Der­som pro­sjek­tet lyk­kes, plan­leg­ges åp­ning av det nye mu­se­et i 2020.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.