50 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

2. MAI 1967

●● I strå­len­de vår­vær og med ca 1200 men­nes­ker på tri­bu­ne­ne ble årets Even­tyr­sta­fett av­vik­let på Sta­dion i går. Om­kring 80 lag star­tet, og pub­li­kum fikk over­være man­ge mor­som­me opp­gjør i de to ti­me­ne lø­pet på­gikk. Årets sta­fett føy­er seg na­tur­lig inn i rek­ken av vel­lyk­ke­de vår­even­tyr som dis­se år­vis­se 1.mai-ar­ran­ge­men­te­ne er blitt, og den sto­re del­ta­gel­sen vit­ner om sta­dig øken­de po­pu­la­ri­tet blant de akti­i­ve lø­per­ne. Man­ge, både til­skue­re og del­ta­ge­re, vil kan­skje sy­nes det var mer even­tyr­stem­ning over sta­fet­ten de åre­ne den gikk i Bane­heia, ikke minst på en dag som den­ne med sol­skinn, fugle­sang sang og lauv­sprett. Men di­men­sjo­ne­ne ar­ran­ge­menn­ge­men­tet har fått, har gjort det nød­ven­dig å flyt­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.