Fikk proff­kon­trakt med Vi­pers

Faedrelandsvennen - - FOR­SI­DE - TEKST: HÅ­VARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

Li­na Ma­rie Jen­sen blir nå et full­ver­dig med­lem av A-stal­len til Vi­pers Kris­tian­sand.

21-årin­gen er fra Jæ­ren, og be­gyn­te å spil­le hånd­ball i Vig­re­stad IK som åtte­åring. Hun har også vært inn­om Nær­bø i 2. di­vi­sjon.

De sis­te par se­son­ge­ne har hun spilt for Våg HK, og hos­pi­tert på A-la­get til Vi­pers. Tirs­dag sat­te hun sig­na­tu­ren sin på en ett­årig proff­kon­trakt for Ken­neth Gab­ri­el­sens lag.

– Det fø­les vel­dig bra. Det er det­te som var må­let da jeg be­gyn­te å tre­ne med dem, sier Jen­sen.

Jær­bu­en har fått sjan­sen i fle­re kam­per for A-la­get den­ne se­son­gen. Nå blir må­let å kom­me nær­me­re en fast plass

– På kort sikt øns­ker jeg å bi­dra på tre­ning, og for­hå­pent­lig­vis i kam­per. Jeg har også am­bi­sjo­ner om å spil­le på det høy­es­te ni­vå­et jeg kla­rer, og etab­le­re meg i elite­se­ri­en, sier Jen­sen.

– Hva ten­ker du om det Vi­pers er i ferd med å byg­ge her?

– Det er kjempe­spen­nen­de å få lov til å være med på det. Jeg skal bi­dra med mitt, og det jeg kan, i hvert fall. Det tror jeg blir vel­dig bra, sier Jen­sen.

Sports­lig le­der i Vi­pers, Pe­der Lang­feldt, er glad for at klub­ben har sik­ret seg 21-årin­gen på en proff­av­ta­le.

– Li­na har vært en av de unge, lo­ven­de som har trent med oss den­ne se­son­gen, og spilt en del kam­per, sier han.

– Hva slags spil­ler får dere med vi­de­re?

– Vi får en spil­ler med høy­de, som vi vil ut­vik­le i ho­ved­sak som tre­er i for­svar, men også selv­føl­ge­lig frem­over i ba­nen, sier Lang­feldt.

Vi­pers har dob­belt dek­ning på hver po­si­sjon al­le­re­de kom­men­de se­song.

– Men det er vik­tig at vi kla­rer å ut­vi-

❞ Det fø­les vel­dig bra. Det var det­te som var må­let da jeg be­gyn­te å tre­ne med dem. LI­NA MA­RIE JEN­SEN, Vi­pers

kle spil­le­re med høy­de. Det er en man­gel­vare, sier Lang­feldt.

Jen­sen må­ler 185 centi­me­ter på strømpe­les­ten.

– Vi får en kjempe­for­del der­som vi kla­rer å få spil­le­re opp mot 190 centi­me­ter inn i et midt­for­svar. Se på Lar­vik, med Gro Ham­mer­seng og Ma­rit Malm Fra­fjord i midt­en. De har høy­de, og da blir det et helt an­net for­svar, sier Lang­feldt, som be­skri­ver Jen­sen som en god for­svars­spil­ler al­le­re­de.

– Hun har et po­ten­si­al til å bli vel­dig god, sier Lang­feldt.

Ken­neth Gab­ri­el­sen, Vi­pers-tre­ner, ser fram til å job­be med Jen­sen mer på tre­nin­ge­ne.

– Det blir fint for oss å få job­bet litt tet­te­re med Li­na enn i år. Hvis hun tar opp hans­ken skik­ke­lig, kan det bli bra. Jeg tror vi kan få bruk for Li­na, for vi får sik­kert gans­ke man­ge kam­per nes­te se­song. Å gi det­te et år til, kan være smart, sier Gab­ri­el­sen.

Det er fort­satt usik­kert om Jen­sen er i trop­pen til opp­gjø­ret mot Stor­ha­mar i kveld.

Li­na Ma­rie Jen­sen

FOTO: HÅ­VARD KARL­SEN

Li­na Ma­rie Jen­sen har sig­nert en ett­årig proff­kon­trakt med Vi­pers. Her po­se­rer 21-årin­gen med den rosa Vi­pers-drak­ta ved klubb­kon­to­ret i Havne­kvar­ta­let tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.