SA­KEN

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Opp­he­ving av vann­scoo­ter­for­skrif­ten

● For ett år si­den gikk re­gje­rin­gen inn for å kut­te hele re­gel­ver­ket for vann­scoo­te­re.

● End­rin­gen vil in­ne­bære at det ikke len­ger fin­nes en na­sjo­nalt fast­satt sær­re­gu­le­ring for bruk av vann­scoo­te­re, men de ge­ne­rel­le reg­le­ne for bruk av far­tøy vil frem­de­les gjel­de for bruk av vann­scoo­ter. Kom­mu­ne­ne gis sam­ti­dig an­sva­ret for å re­gu­le­re bru­ken av vann­scoo­te­re i sam­men­heng med re­gu­le­ring av and­re far­tøy slik at de lo­ka­le in­ter­es­se­ne iva­re­tas.

● For­skrifts­end­rin­gen skul­le egent­lig blitt sendt ut på hø­ring i au­gust i fjor, men drøy­de helt til lil­le jul­af­ten før den ble sendt ut.

● Hø­rings­fris­ten ble satt til 23. mars, og lig­ger fore­lø­pig til be­hand­ling hos Kli­ma- og miljø­de­par­te­men­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.