FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Bo­li­ger til 5000 per­soner

● Kjel­lands­heia, Aus­vi­ga og Leire­heia lig­ger vest i Søg­ne, et prio­ri­tert om­rå­de for boligvekst i kom­mu­nen.

● Om­rå­det er i alt på 4000 de­kar.

● To­talt kom­mer det mel­lom 1500 og 2000 bo­en­he­ter, med plass til 5000 men­nes­ker.

● Om­rå­de­ne rea­li­se­res og byg­ges ut trinn­vis i lø­pet av de nes­te 20 åre­ne.

● De størs­te en­kelt­ak­tø­re­ne i om­rå­det er Rep­stad Eien­dom, Kru­se Smith og Kons­mo Hus (eier halv­par­ten hver av Aus­vi­ga eien­dom), samt Hell­vik Hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.