Kre­ver tall om barn som fra­tas mam­ma el­ler pap­pa

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ROALD ANKERSEN TEKST:

Stor­tings­po­li­ti­ke­re rea­ge­rer sterkt på at Ni­na Ba­ad­støs barn straf­fes øko­no­misk sam­ti­dig som de fra­tas pap­pa. De kre­ver å få tall på hvor man­ge barn som har det slik i Nor­ge.

Ka­ri Henriksen (Ap) set­ter sto­re spørs­måls­tegn ved hvor­for Jus­tis­de­par­te­men­tet ikke har prio­ri­tert å hen­te ut sta­ti­stikk på hvor man­ge nors­ke barn som har en av for­eld­re­ne ut­vist. Hun rea­ge­rer også på at Barne­om­bu­det i fle­re år har bedt Jus­tis­de­par­te­men­tet om sam­me over­sikt, uten å få den.

– Det­te er et po­li­tisk spørs­mål, så det at vi ikke har sli­ke tall, må jus­tis­mi­nis­te­ren kun­ne grunn­gi. Det er bare for ham å be UDI om dis­se tal­le­ne, så bør de kun­ne kom­me men dem, sier stor­tings­po­li­ti­ke­ren.

Henriksen vil nå stil­le spørs­mål til jus­tis­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen, en­ten i Stor­tin­gets spørre­time el­ler skrift­lig, om han er kjent med at man ikke har tall på hvor man­ge barn det gjel­der, og hva han vil gjø­re med det.

Ni­nas Ba­ad­støs sam­bo­er Ha­di Wa­he­di ble ut­vist fra Nor­ge for nes­ten fi­re år si­den på grunn av pro­ble­mer knyt­tet til hans iden­ti­tet. Si­den har pa­rets to små barn levd uten sin far. De har kon­takt via vi­deo­sam­ta­ler på ipa­den og fe­rier når øko­no­mi­en en sjel­den gang til­la­ter det.

Da Wa­he­di søk­te om fa­mi­lie­gjen­for­ening men­te Nav at det ikke had­de skjedd noe sam­livs­brudd, og stan­set all ut­be­ta­ling til Ba­ad­stø fikk som ens­lig for­sør­ger. Små­barns­mora mis­tet der­med 10.000 kro­ner i må­ne­den. Nav for­lang­te sam­ti­dig at hun måt­te be­ta­le til­ba­ke 130.000 kro­ner. Kon­se­kven­se­ne er at bar­na le­ver i fat­tig­dom og uten sin far.

Hvor man­ge barn som har det slik i Nor­ge, er det in­gen som kan sva­re på.

– Det er vik­tig å få vite hvor­for man ikke har tal­le­ne, og det er helt uhold­bart å ikke kun­ne få svar på det, sier hun.

Fædre­lands­ven­nen har tid­li­ge­re vært i kon­takt med Jus­tis­de­par­te­men­tet for å få ut tal­le­ne, men ble da hen­vist til Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI). UDI på sin side hev­der de ikke har ka­pa­si­tet til å sjek­ke det­te.

– Det er un­der­lig at jus­tis­mi­nis­te­ren sy­nes å være så lite in­ter­es­sert i å få fak­ta på bor­det når det gjel­der sta­tens an­svar for å opp­fyl­le in­ter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner vi er bun­det av. I det­te til­fel­let barne­kon­ven­sjo­nen og hen­sy­net til barns bes­te, sier Henriksen.

Ny­valgt nest­le­der i KRF Kjell In­golf Rop­stad sy­nes det er helt uri­me­lig at bar­na til Ni­na Ba­ad­stø straf­fes dob­belt. Han me­ner også at tall må på bor­det, og vil­le også etter­ly­se sta­ti­stik­ken.

– Vi kan ikke både ut­vi­se en far til et om­rå­de med en helt an­nen øko­no­misk vir­ke­lig­het, og sam­ti­dig for­ven­te at han skal for­sør­ge sine barn i Nor­ge fullt ut. Re­gel­ver­ket må hen­ge sam­men, sier Kjell In­golf Rop­stad.

Han er ny­valgt nest­le­der i Kris­te­lig Folke­par­ti og stor­tings­re­pre­sen­tant for Aust -Ag­der.

Rop­stad sy­nes bar­na ram­mes for hardt.

– Her blir bar­na dob­belt straf­fet. De split­tes fra den ene for­el­de­ren sam­ti­dig som fa­mi­li­ens øko­no­mi ram­mes hardt. Det er uri­me­lig, sier Rop­stad. Han me­ner det bør kun­ne ut­vi­ses skjønn i den­ne sa­ken.

Kris­te­lig Folke­par­ti har frem­met lov­end­rings­for­slag til Stor­tin­get som kan gjø­re det mu­lig for Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) å idøm­me and­re straf­fer enn ut­vis­ning i til­fel­ler der barn og and­re uskyl­di­ge tredje­per­soner ram­mes hardt. Han nev­ner for ek­sem­pel bot el­ler ka­ran­tene­tid før man kan få per­ma­nent opp­hold og stats­bor­ger­skap.

– Brudd på Ut­len­dings­lo­ven må rea­ge­res på, men å split­te fa­mi­li­er og skil­le barn fra sine for­eld­re bør unn­gås, me­ner Rop­stad.

FOTO: FRANK MERSLAND

Ka­ri Henriksen vil stil­le spørs­mål til jus­tis­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen om barn som le­ver med en av for­eld­re­ne som er ut­vist.

FÆDRE­LANDS­VEN­NEN 29.04.17

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.