Be­ver av­li­vet etter by­tur

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

Klok­ka 00.17 ble be­ve­ren på by­tur skutt av vilt­nemn­da. Det sis­te den så var Øst­re Strand­gate.

– En to­åring på vift. Slett ikke uvan­lig, men vel­dig uvan­lig in­ne i Kvad­ra­tu­ren. Den var svært sli­ten og opp­ska­ket. Der­for var det rik­tig å av­li­ve, sa Tom Aure­bekk Udø fra vilt­nemn­da i Kris­tian­sand til Fædre­lands­ven­nen like før halv ett natt til tirs­dag.

Han sat­te nakke­skud­det i den sto­re gna­ge­ren akku­rat klok­ka 00.17. Da had­de han vand­ret sam­men med den et par hund­re me­ter i Øst­re Strand­gate for å ob­ser­ve­re.

Aure­bekk Udø ven­tet med skud­det til han og be­ve­ren var nok­så ale­ne og de to-tre som had­de for­søkt å ge­lei­de be­ve­ren mot elva, had­de kom­met på av­stand. Det var også fi­re-fem and­re skue­lyst­ne i nær­he­ten.

SKUE­LYST­NE KRI­TIS­KE

Fle­re Fædre­lands­ven­nen snak­ket med rea­ger­te på av­li­v­nin­gen og sa de me­ner be­ve­ren bur­de fått lov å gå til­ba­ke til elva.

Det var like før klok­ka 24.00 man­dag kveld at folk først ring­te Fædre­lands­ven­nen om en be­ver som sto i krys­set mel­lom Fest­nings­gata og Kon­gens gate.

Be­ve­ren had­de kom­met fra elva og gått ned­over Øst­re Strand­gate, iføl­ge vit­ner.

Da vi kom til ste­det, like etter 24.00, tras­ket den nok­så sli­ten øst­over Øst­re Strand­gate. Den var ty­de­lig for­vir­ret og for­søk­te sann­syn­lig­vis å føl­ge eget spor til­ba­ke til trygg­het.

Fle­re per­soner fulg­te den opp­over mot elva. De men­te den had­de roet seg be­ty­de­lig, og at den bur­de få lov å rek­ke elva.

Men så kom vilt­nemn­das mann med nød­blink på bi­len og ba folk hol­de av­stand grun­net av­li­ving.

En vek­ter fra No­kas, som av yr­kes­mes­si­ge grun­ner ikke vil­le opp­gi nav­net, sier han så be­ve­ren først og fulg­te den både ned til Fest­nings­gata og til­ba­ke igjen. Han sy­nes av­li­ving var for dras­tisk.

– UTMATTET

Aure­bekk Udø for­sva­rer det han gjor­de og me­ner det var rik­tig med av­li­v­ning ut fra et dyre­vel­ferd-stå­sted.

– Den slut­tet å gå på slut­ten. Be­ve­re er ikke i sitt ret­te ele­ment på as­falt i byen. Den var svært stres­set og tem­me­lig utmattet. Det var rik­tig å av­li­ve. Det er et ung­dyr på cir­ka 15 kilo, sa Tom Aure­bekk Udø.

FOTO: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Her sjek­ker vilt­nemn­das Tom Aure­bekk Udø be­ve­rens til­stand. Akku­rat her går den rik­tig så kor­rekt over et fot­gjen­ger­felt i Øst­re Strand­gate.

FOTO: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Tom Aure­bekk Udø fra vilt­nemn­da med be­ve­ren i hån­da. Den ble to år gam­mel og vei­de rundt 15 kilo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.