Har pas­sert 8000 mil­li­ar­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Både fi­nans­po­li­ti­ker­ne på Stor­tin­get, fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp) og det nors­ke folk kan gle­de seg over at olje­fon­det ald­ri har vært stør­re.

Siv Jen­sen had­de in­gen sto­re ny­he­ter å kom­me med i sin rede­gjø­rel­se i Stor­tin­gets fi­nans­ko­mi­té i går. Det ble al­le­re­de i mars klart at re­gje­rin­gen sier nei til å la fon­det in­ves­te­re i uno­tert in­fra­struk­tur, som vind­møl­ler, sol­ener­gi, syke­hus, fengs­ler el­ler vei­er.

Fi­nans­mi­nis­te­ren me­ner fon­det ikke er godt eg­net til å bære po­li­tisk, om­dømme­mes­sig og re­gu­la­to­risk ri­si­ko knyt­tet til sli­ke in­ves­te­rin­ger.

Re­gje­rin­gen an­be­fa­ler også å øke ak­sje­an­de­len i fon­dets in­ves­te­rin­ger til 70 pro­sent, i håp om økt av­kast­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.