Stø­re-fler­tall for sjet­te må­ned på rad

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

For sjet­te må­ned på rad er det fler­tall for et re­gje­rings­skif­te, vi­ser gjen­nom­snit­tet av me­nings­må­lin­ge­ne i april.

Op­po­si­sjo­nen vil­le fått 91 man­da­ter og klart fler­tall på Stor­tin­get der­som det had­de vært valg nå. Det vi­ser gjen­nom­snit­tet av åtte na­sjo­na­le me­nings­må­lin­ger fra april som Poll of polls har be­reg­net.

Da­gens fler­tall med Høy­re, Frem­skritts­par­ti­et, Ven­st­re og KRF har ikke hatt fler­tall på gjen­nom­snit­tet av me­nings­må­lin­ge­ne si­den ok­to­ber i fjor.

Ap-le­der Jo­nas Gahr Stø­re vil­le kun­net dan­ne re­gje­ring med støt­te fra Sen­ter­par­ti­et og SV (89 man­da­ter) el­ler med Sen­ter­par­ti­et og KRF (90 man­da­ter) gitt et stor­tings­valg på lin­je med gjen­nom­snit­tet i april.

HALVT år MED AP-FALL

For stra­te­ge­ne i Ar­bei­der­par­ti­et må det li­ke­vel være et tanke­kors at Ap har hatt en fal­len­de kur­ve det sis­te halve året. Opp­slut­nin­gen i april end­te på 31,7 pro­sent. Det er 0,8 pro­sent­po­eng la­ve­re enn i mars, og ned 4,9 pro­sent­po­eng fra ok­to­ber i fjor.

Fler­tal­let ber­ges med god mar­gin av Sen­ter­par­ti­et i rask vekst og av at SV ser ut til å ha sta­bi­li­sert seg over sperre­gren­sen. Med en opp­slut­ning på 12,3 pro­sent (+0,7) er Sen­ter­par­ti­et nå jevn­sto­re med Frem­skritts­par­ti­et, som i april fikk et snitt på 12,8 pro­sent (+0,2). Sam­ti­dig økte opp­slut­nin­gen om SV til 4,6 pro­sent (+0,2). Det er par­ti­ets ster­kes­te må­ned så langt i stor­tings­pe­rio­den.

VEN­ST­RE På 3-TAL­LET

Ven­st­re fort­set­ter på en da­len­de form­kur­ve. Mens par­ti­et i mars bare mang­let noen tu­sen stem­mer opp til sperre­gren- sen, økte av­stan­den yt­ter­li­ge­re i april. Ven­st­re fikk et snitt på 3,7 pro­sent (-0,3), noe som er par­ti­ets sva­kes­te må­ned i den­ne pe­rio­den.

Sam­ar­beids­part­ner KRF had­de også litt motvind i april, og par­ti­et ser 4-tal­let for førs­te gang på len­ge med et snitt på 4,8 pro­sent (-0,3).

Er­na Sol­bergs Høy­re lå sta­bilt på 23,3 pro­sent (+0,1), og sam­let vil­le Høy­re og Frp fått 67 man­da­ter ved et valg med dis­se tal­le­ne. Det er ett man­dat mer enn i for­ri­ge må­ned, men ti fær­re enn ved stor­tings­val­get i 2013.

SPERRE­GREN­SEN

Be­reg­nin­ger som Poll of polls har fore­tatt, vi­ser hvor jevnt det kan bli mel­lom blok­ke­ne med bare små end­rin­ger. Der­som Ven­st­re jus­te­res til 4,0 pro­sent, SV set­tes til 3,99 og de øv­ri­ge par­ti­ene hol­des uend­ret, krym­per op­po­si­sjo­nens fler­tall fra 91–78 til 85–84.

Både Miljø­par­ti­et De Grøn­ne og Rødt opp­le­ver va­ria­sjo­ner på en­kelt­må­lin­ger, men vi­ser be­mer­kel­ses­ver­dig sta­bi­li­tet på gjen­nom­snit­tet. Beg­ge vil­le kom­met inn med ett man­dat på Stor­tin­get slik land­ska­pet ser ut nå. MDG lå uend­ret på 2,7 pro­sent fra mars til april, mens Rødt no­ter­te 2,3 pro­sent (-0,1).

FOTO: NTB SCAN­PIX

Ar­bei­der­par­ti­et går til­ba­ke, men Jo­nas Gahr Stø­res re­gje­rings­al­ter­na­tiv styr­ker seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.