– Russe­fei­rin­gen bør dem­pes

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Nær halv­par­ten av de spur­te mel­lom 18 og 24 år me­ner russe­fei­rin­gen bør be­gren­ses.

Re­spons Ana­ly­se har un­der­søkt folks hold­nin­ger til russe­ti­den. Un­der­sø­kel­sen er gjen­nom­ført på veg­ne av al­ko­vett­or­ga­ni­sa­sjo­nen AV-OG-TIL, og 1013 per­soner i al­de­ren 18 til 79 har svart.

17 pro­sent me­ner russe­ti­den bør av­skaf­fes. 65 pro­sent me­ner at det er en vel­for­tjent fei­ring, men bør be­gren­ses. 49 pro­sent i al­ders­grup­pa 18 til 24 år me­ner fei­rin­gen bør be­gren­ses. Fi­re pro­sent vet ikke el­ler har in­gen for­me­ning når de blir spurt om russe­fei­ring. 14 pro­sent av de spur­te sva­rer at de me­ner at russe­ti­den er en vel­for­tjent fei­ring. Det sam­me me­ner 39 pro­sent av de spur­te mel­lom 18 og 24 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.