Tig­ge­re og kri­mi­nel­le

Nor­ge har en be­las­ten­de his­to­rie i for­hold til om­strei­fe­re. Det er nes­ten utro­lig hvor len­ge ut­ryd­del­ses­tanke­gan­gen var le­ven­de, og det hos vel ut­dan­ne­de og inn­fly­tel­ses­rike folk.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Fil­men om Mar­tin Lar­sen (Mar­nar­dal) har gitt oss gri­pen­de skild­rin­ger av hvor­dan det­te kun­ne opp­le­ves ved barne­hjem­met på Bir­ke­li (Song­da­len). Og Ve­ro­ni­ka Ak­sel­sen har ny­lig tur­nert i Ag­der med kon­sert og fore­stil­lin­ger i sko­le­ne og and­re ste­der. Hen­nes grun­di­ge ar­beid og per­son­li­ge opp­le­vel­ser gjør sterkt inn­trykk. Be­kla­gel­sen fra sen­tra­le myn­dig­he­ter og kir­ke er vik­ti­ge, selv om det kom så alt­for seint. Jeg har selv gått på sko­le sam­men med rei­sen­de og har frem­de­les gode ven­ner blant dem. For­enin­ga har gjort mye for å gjen­rei­se selv­re­spek­ten, og opp­munt­re den opp­vok­s­en­de slekt. Her er det er­fa­ring og idé­er.

Der­for er det all grunn til å trø var­lig når det gjel­der til­rei­sen­de rom-folk i våre byer. Vi må greie å skil­le mel­lom kri­mi­nel­le og tig­ge­re/ar­beids­sø­ke­re. Un­der et opp­hold i Ro­ma­nia fikk jeg et klart inn­trykk av den elen­dig­het som hers­ker i fat­ti­ge rom-lands­byer. Og fra Tv-sen­din­ger (norsk og fransk), har jeg også fått et inn­trykk av det hjerte­løst bru­ta­le ma­fia-vel­det som hers­ker i en del av dis­se sam­fun­ne­ne. Tra­di­sjo­nel­le makt­struk­tu­rer med an­svar er­stat­tes av kri­mi­nel­le og

Vi må kort sagt være vil­lig til å kom­bi­ne­re hjerte­lag med vil­je til å ta i bruk utra­di­sjo­nel­le virke­mid­ler.

uan­svar­li­ge gjen­ger. D et er pris­ver­dig at NRK har vågd seg på en grav­en­de jour­na­lis­tikk i fil­men om kri­mi­nal­si­tua­sjo­nen i Ber­gen. Egent­lig for­tel­ler det­te mer om po­li­ti­et enn om ma­fia­ens luk­ke­de sirk­ler. Og re­ak­sjo­ne­ne vi­ser hvor lite vi egent­lig vet om det­te. Men vi be­hø­ver ikke set­te oss ned for å ven­te på so­sio­lo­gis­ke stu­di­er. For det fin­nes i Euro­pa be­ty­de­li­ge kunn­skaps­ba­ser, både for kri­mi­na­li­tet, fat­tig­dom, un­der­tryk­kel­se, mis­hand­ling av kvin­ner og barn, men også om vel­lyk­ke­de pro­sjekt både i Ro­ma­nia og i and­re land. Den nors­ke ta­ter-for­enin­ga har mye å bi­dra med i for­hold til å fin­ne en plass i det nors­ke sam­fun­net. Det er ikke en­kelt, men det er san­ne­lig mu­lig.

Og mi­rak­le­nes tid er ikke for­bi. Når noe star­ter langt in­ne, føl­ger mye med. Det skal stor selv­er­kjen­nel­se til for å rei­se seg so­si­alt, og det fin­nes er­fa­rin­ger om hva som vir­ker. Vi må hus­ke på at en rek­ke per­soner med bak­grunn i rei­sen­de slek­ter sit­ter i le­den­de stil­lin­ger i sam­fun­net og gjør et bra ar­beid. Jeg tar hat­ten av, og det har også Kon­gen gjort i for­bin­del­se med ut­de­ling av for­tje­neste­me­dal­jer. Men hva så her i Ag­der? D et er for­slag om å for­by tig­ger­virk­som­het. Det­te kan nok gjø­re det let­te­re for po­li­ti­et å jage bort rom-folk, hind­re til­strøm­ning og få tig­ger­ne bort fra gate­bil­det. Men det hjel­per så lite mot en hen­syns­løs ma­fia som ikke skyr mid­ler for å få lettjen­te pen­ger. De tig­ger­ne som er in­volvert i nett­verk er ikke øko­no­misk ve­sent­li­ge i ma­fia­sys­te­met, de må nøye seg med små­rol­ler, som de ofte er tvun­get til. Det er så rått som det kan få blitt. Det er vel noen og en­hver som kun­ne ten­ke seg å vri ho­det av dis­se play­boy­ene.

All er­fa­ring fra kamp mot ma­fia vi­ser at det fin­nes to vir­ke­lig ef­fek­ti­ve virke­mid­del, en per­son­lig om­ven­del­se og knek­king av de sen­tra­le ele­men­te­ne i øko­no­mi­en. Uten pen­ger min­ker inn­fly­tel­sen. Vi må alt­så se på de vir­ke­lig lu­kra­ti­ve virk­som­he­te­ne: pro­sti­tu­sjon, men­neske­han­del, medi­ka­men­ter, svin­del og ty­veri­tokt. D et let­tes­te å an­gri­pe er uten tvil pro­sti­tu­sjo­nen. På ga­te­ne i Ber­gen ble opp­leg­get lett klar­lagt, og det er grunn til å tro at lik­nen­de til­stan­der raskt kan spe seg. Og po­li­ti­ets svar vi­ser ty­de­lig hvor mak­tes­løse de og hjelpe­til­ta­ke­ne står. I og med at salg av sex ikke er for­budt, er det om­trent umu­lig å ram­me nett­ver­ket. Pen­ge­ne strøm­mer inn og opp­over i sys­te­met. Og det­te på­vir­ker også re­krut­te­rin­ga i Ro­ma­nia. Barn og ung­dom sel­ges til det skan­di­na­vis­ke sex­mar­ke­det. Stilt over­for sto­re og ag­gres­si­ve ma­fi­a­nett­verk blir gjel­den­de nors­ke be­stem­mel­ser et mak­tes­løst in­stru­ment.

Om en og an­nen sex­kjø­per på­gri­pes nå og da, har det in­gen inn­vik­ning på noe som helst. Der­for me­ner jeg tida er mo­den for å lov­end­ring slik at pro­sti­tu­er­te uten opp­holds­til­la­tel­se kan sen­des ut av lan­det, al­ler helst til hjem­ste­det og med hjelpe­til­tak der.

Jeg har et for­slag, at Kris­tian­sand og Aren­dal går sam­men om et stor­by­pro­sjekt som vir­ke­lig tar tak i pro­ble­me­ne. Det kan bety: tig­ger­ser­ti­fi­kat, mu­lig­het for å være med i ar­beid, opp­læ­ring i le­sing, kon­takt med hjemme­mil­jø­et og til­tak der, end­ring av makt­struk­tu­re­ne, fo­kus på det som lyk­kes, og umid­del­bar bort­vi­sing av pro­sti­tu­er­te og pille­sel­ge­re. Skal vi lyk­kes med det­te, må vi få hjelp av nors­ke rei­sen­de og rom-folk som har gått vei­en til en bed­re si­tua­sjon. De har langt mer tro­ver­dig­het enn uni­for­mert po­li­ti. V i må kort sagt være vil­lig til å kom­bi­ne­re hjerte­lag med vil­je til å ta i bruk utra­di­sjo­nel­le virke­mid­ler.

Det­te er de­fi­ni­tivt ikke et om­rå­de for ras­ke po­li­tis­ke ut­spill. Po­li­ti­ke­re som vil ta et tak og skaf­fe pen­ger er vel­kom­ne, med idé­fol­ket må ut­gjø­re kjer­nen i et pro­sjekt.

Jeg vet at der er mør­ke kref­ter i det kri­mi­nel­le mil­jø­et som ikke li­ker det jeg her skri­ver. Men det får stå til.

PAUL SVEINAL

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Det er for­slag om å for­by tig­ger­virk­som­het. Det­te kan nok gjø­re det let­te­re for po­li­ti­et å jage bort rom­folk, hind­re til­strøm­ning og få tig­ger­ne bort fra gate­bil­det. Men det hjel­per så lite mot en hen­syns­løs ma­fia som ikke skyr mid­ler for å få lettjen­te pen­ger, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.