Ikke tiggeforbud uten al­ter­na­tiv for tig­ger­ne

Faedrelandsvennen - - MENING -

Etter at NRK send­te sin Brenn­punkt-do­ku­men­tar «Lykke­lan­det», som om­hand­ler et ru­mensk nett­verk som står bak tig­ging, pro­sti­tu­sjon, små­kri­mi­na­li­tet og nar­ko­tika­salg i Ber­gen, har de­bat­ten om tiggeforbud i Kris­tian­sand blus­set opp på nytt.

lig­het etter plikt­ar­bei­det.

I til­legg kun­ne fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner løn­nes for å til­by ar­beids­tre­ning og opp­læ­ring i uli­ke hånd­verk. Ved å inn­føre det­te al­ter­na­ti­vet til tig­ging, vil­le at­trak­ti­vi­te­ten for illegale nett­verk re­du­se­res. Sam­ti­dig vil­le det gi da­gens tig­ge­re ver­dig­het og end­re de­res si­tua­sjon fra pas­si­ve til ak­ti­ve mot­ta­ke­re. Det­te vil­le være ver­di­full kom­pe­tan­se å ta med seg hjem. Sann­syn­lig­vis vil­le det også bi­dra til stør­re øko­no­misk løft for rom­fol­ket enn det et tak over en mar­keds­plass i en ru­mensk by noen­sin­ne kan gjø­re.

DAG O OTTOSEN,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.