Legg ned KRF

Faedrelandsvennen - - MENING -

Par­ti­et har en opp­slut­ning på ca 5% av vel­ger­ne på lands­ba­sis. Sam­ti­dig opp­fø­rer de seg som om de skul­le være et stort par­ti.

●● I det sis­te har parti­le­de­ren kom­met med ut­spill om at Sen­ter­par­ti­ets le­der Slags­vold kan være en kan­di­dat til stats­mi­nis­ter­pos­ten etter høs­tens stor­tings­valg. Har Harei­de dis­ku­tert det­te med Slags­vold? Han har for­øv­rig sagt nei.

Harei­des drøm­mer om en Høy­re sen­trums­re­gje­ring uten Frem­skritts­par­ti­et. En må jo und­res om hvor­dan det står til med rea­li­tets­san­sen. KR.F in­ternt har sto­re pro­ble­mer om de etter stor­tings­val­get skal sat­se på en bor­ger­lig el­ler en so­sia­lis­tisk re­gje­ring. Det­te vil nok po­ten­si­el­le vel­ge­re set­te pris på, og par­ti­et vil nok da få økt opp­slut­ning. Re­li­gion og po­li­tikk er en dår­lig blan­ding. Det er sik­kert man­ge fle­re krist­ne po­li­ti­ke­re og vel­ge­re i de and­re par­ti­ene enn i KR.F. Men de er vel ikke nok “per­son­li­ge krist­ne”

Hva nå det­te in­ne­bæ­rer. Po­li­tisk sett vil det være en for­del om KR.F. leg­ges ned for godt. Det vil nep­pe bli noe tap for norsk po­li­tikk. Det kan for­øv­rig hen­vi­ses til Grunn­lo­ven der det står i § 2 “Alle ind­vaane­re av Ri­get have fri Re­li­gions­øvel­se. Den eva­ge­lisk-lu­thers­ke Re­li­gion for­bli­ver Sta­tens of­fent­li­ge Re­li­gion. De inn­vaane­re,der be­kjen­ner til den, ere for­plikt­te­de til at opp­dra­ge de­res Børn i i sam­me”

Så KR.F. be­hø­ver ikke be­kym­re seg for frem­ti­den til kris­ten­dom­men i Nor­ge. Po­li­tik­ken er det nok av and­re par­ti­er som kan ta seg av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.