Ueg­net på Mot­stands­kam­pens dag

Faedrelandsvennen - - MENING - For­fat­ter, Aren­dal for­fat­ter, Søg­ne

På Stif­tel­sen Ar­ki­vets hjemme­side kunn­gjø­res det i dis­se da­ger at Han­ne Sop­hie Gre­ve skal hol­de tale i Lin­des­nes (Vi­ge­land) og Man­dal (v/turn­hal­len) på «Mot­stands­kam­pens dag» 9. mai i år.

Mar­ke­rin­gen den­ne da­gen er ment å hed­re mot­stands­folk på Ag­der, og var den da­gen ma­jor Ar­ne Lau­dal ble hen­ret­tet av na­zis­te­ne på Tran­dum 9.5.1944.

Gre­ve er for ti­den lag­mann ved Gu­la­ting lag­manns­rett i Ber­gen og sit­ter i rå­det for Stif­tel­sen Ar­ki­vet i Kris­tian­sand. Me­ner Ar­ki­vet at hun er skik­ket og har til­litt på Sør­lan­det til å hol­de tale og hed­re våre mot­stands­folk på «Mot­stands­kam­pens dag»?

Gre­ve had­de i Fædre­lands­ven­nen 10.8.2016 en hel­si­des ar­tik­kel, som også ble gjen­gitt i avi­se­ne Ag­der, Lis­ter og Agderposten. Ar­tik­ke­len hen­nes inne­hol­der fle­re feil, bla. skri­ver hun at Gun­vald «Tom­stad ble enes­te med­lem av NS i Nes kom­mu­ne.» Det er feil, i Nes var det 12 el­ler 13 som var med­le­mer av det nors­ke nazi­par­ti­et.

Vi­de­re skri­ver Gre­ve at «Tom­stad kun­ne te­le­gra­fe­re og send­te ek­sem­pel­vis mel­din­gen som ga bri­tisk fly­støt­te til kap­re­te Galte­sund» i mars1942. Det­te er dob­belt feil og opp­rett­hol­der en bløff­his­to­rie om dob­belt­spil­le­ren Tom­stad. Den in­ners­te krets om­kring Che­ese-grup­pas le­del­se har alle sagt at tele- gram­met ble sendt av te­le­gra­fist And­res Lone, noe som Lone også selv har be­kref­tet skrift­lig. Dess­uten vi­ser alle ak­tu­el­le do­ku­men­ter på Nor­ges Hjemme­front­mu­se­um at Tom­stad ikke kun­ne te­le­gra­fe­re, bl.a. rap­port fra Che­ese-grup­pas le­der, Odd Kjeld Star­heim. Vi­de­re er det kjent at tungt­vanns-tele- gra­fis­ten Knut M. Haug­land tes­tet Tom­stad i Eng­land, men fant ham ubru­ke­lig både i te­le­gra­fe­ring og mor­sing. Li­ke­vel slen­ger lag­dom­mer Gre­ve ut den løgn­ak­ti­ge på­stan­den og my­ten om at Tom­stad kun­ne te­le­gra­fe­re.

Ar­ki­vets nye krigs­ut­stil­ling som åpent i fjor vår, had­de som kjent et snes al­vor­li­ge feil, bl.a. i mon­te­ren som for­tel­ler om dob­belt­spil­le­ren Tom­stad. Po­en­get er at Gre­ve ikke på noe tids­punkt har de­men­tert sine feil, bl.a. ved å hev­de at Tom­stad var te­le­gra­fist, noe som hun med sin bak­grunn lett bur­de kun­ne fin­ne ut av.

Ved å bru­ke råds­med­lem Gre­ve som ta­ler på «Mot­stands- kam­pens dag», er Ar­ki­vet med på å le­ga­li­se­re at det ikke er så nøye med å få fram fak­ta og sann­he­ten i Sør­lan­dets krigs­his­to­rie. Sam­ti­dig er Ar­ki­vet ved bruk av Gre­ve, som hev­der at Tom­stad send­te te­le­gram­met om «Galte­sund», med på å usyn­lig­gjø­re Che­ese-grup­pas emi­nen­te te­le­gra­fist, Andreas Lone, som vir­ket som te­le­gra­fist bl.a. på Hel­le i Flekke­fjord fra ja­nu­ar til de­sem­ber 1942, og fikk av­går­de nes­ten 100 te­le­gram­mer.

Som for­fat­te­re av bø­ker og ar­tik­ler som de­tal­jert har be­skre­vet inn­sat­sen til Star­heim, Lone, Tom­stad m.fl. fø­ler vi både yt­rings­plikt og yt­rings­an­svar for å si fra: med sin his­to­rie­fram­stil­ling av Tom­stad som te­le­gra­fist i vår lands­dels pres­se, er Gre­ve ueg­net som hovedtaler på «Mot­stands­kam­pens dag», inn­til hun de­men­te­rer sine opp­lag­te feil.

❞ Ved å bru­ke råds­med­lem Gre­ve som ta­ler på «Mot­stands­kam­pens dag», er Ar­ki­vet med på å le­ga­li­se­re at det ikke er så nøye med å få fram fak­ta og sann­he­ten i Sør­lan­dets krigs­his­to­rie.

KRIS­TEN TARALDSEN,

MAG­NE HAUG­LAND,

FOTO: HEINZ HERBORN / TORRIDAL HIS­TO­RIE­LAG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.