Vi tren­ger å snak­ke om kli­ma­et

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KATHLEEN RANI HA­GEN

SAKPROSA

«Det vi ten­ker på når vi prø­ver å ikke ten­ke på glo­bal opp­var­ming»

Per Es­pen Stok­nes. Over­set­ter: Jostein Sand Nil­sen Ti­den

Hvor­dan snak­ke om glo­bal opp­var­ming med and­re uten å være en ir­ri­te­ren­de mo­ra­list?

Et sted i bo­ken si­te­rer Stok­nes øko­lo­gen Al­do Le­opold: «En av straf­fe­ne øko­lo­gisk kunn­skap med­brin­ger, er at man le­ver ale­ne i en verden av sår. Mye av ska­den som al­le­re­de er på­ført lan­det, er nær­mest usyn­lig for lek­folk.»

Ofte har jeg lurt på hvor­dan det kan ha seg at po­li­ti­ke­re (og vel­ge­re) hand­ler på tvers av de vi­ten­ska­pe­li­ge fak­ta­ene vi sit­ter in­ne med, og for­kla­rin­gen er del­vis å fin­ne i den­ne boka.

Selv om vi har vi­ten om glo­bal opp­var­ming, er fe­no­me­net abs­trakt, og fien­den er ikke lett å peke på. Sna­re­re enn at det i seg selv er et pro­blem, er det et pro­blem ved oss men­nes­ker at vi sta­dig vil plas­se­re ting som en­ten det ene el­ler det and­re. Fien­de, venn.

Det kan for­kla­re hvor­for folk be­kym­rer seg mer for den re­la­tivt lil­le fa­ren som ter­ro­ris­ter og and­re folk med vå­pen ut­gjør, enn for at hele livs­grunn­la­get vårt kan bli øde­lagt.

Stok­nes selv er psy­ko­log og be­skri­ver godt hvor­dan ting hen­ger sam­men på det men­nes­ke­li­ge plan. En som er mer ky­nisk og pes­si­mis­tisk enn to­nen i boka, vil kan­skje lure på hvor det blir av alle men­nes­ke­ne som rett og slett gir faen i glo­bal opp- var­ming. Kan­skje kun­ne man si at de ikke er så vik­ti­ge, for­di de ikke ut­gjør folk flest – de fles­te men­nes­ker bryr seg jo, det er bare litt vans­ke­lig å for­stå fa­ren –, men når ver­dens makt­ha­ve­re ut­ta­ler seg om at men­neske­skap­te klima­end­rin­ger er noe tøys, da kan man ikke bare av­skri­ve det som uvik­tig.

Rett skal være rett, det­te er en bok om men­nes­kers psy­ke, ikke om po­li­tikk. Selv om det kan­skje er uri­me­lig å be men­nes­ker om å gjø­re noe på det in­di­vi­du­el­le plan, er det jo tross alt men­nes­ker flest som skal vel­ge makt­ha­ver­ne, så kan­skje det lig­ger noe i å snak­ke med med­men­nes­ker om glo­bal opp­var­ming li­ke­vel – uten å være mo­ra­li­se­ren­de og sint. Hvor­dan? spør du? Stok­nes har noen for­slag som det kan være verdt å tit­te litt nær­me­re på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.