En tro­fast Gud

Faedrelandsvennen - - NÆRT - MARGUNN SE­RIGS­TAD DAH­LE, Første­lek­tor, NLA Gim­le­kol­len

Vi er i Korint tid­lig på 50-tal­let, men opp­da­ger snart at mye lig­ner vår sam­tid. Sta­tus­jag, sex­press, et mang­fold av livs­syn og dyr­kel­se av tale­kunst er bare noen av ut­ford­rin­ge­ne for me­nig­he­ten. Det­te vet Pau­lus, og av­run­der der­for inn­led­nin­gen i sitt førs­te brev til dem med føl­gen­de trøste­rike hil­sen: «Gud er tro­fast, han som har kalt dere til fel­les­skap med sin Sønn, Je­sus Kris­tus, vår Her­re.» (v. 9)

Tren­ger du sam­me på­min­nel­se om Guds tro­fast­het? Og tren­ger du å høre at alle som har Je­sus som Her­re, er «hel­li­get i Kris­tus Je­sus», slik Pau­lus om­ta­ler de krist­ne i Korint (v. 2)? Det å være hel­lig, er den høy­es­te sta­tus et men­nes­ke kan ha. Vir­ke­lig noe å spei­le seg i, både for ko­rin­ter­ne og for oss i møte med sta­tus­ja­get.

Som i alle Pau­lus’ brev, står hil­se­nen om nå­de og fred sen­tralt. Her un­der­stre­ker han at nå­den er gitt i Kris­tus Je­sus, som en ufor­tjent gave. Og han pe­ker på at i Kris­tus er de blitt rike på «all lære og all kunn­skap» (v. 5). Igjen ta­ler han rett inn i de­res livs­si­tua­sjon, de som føl­te seg mindre­ver­di­ge i møte med vel­ta­len­de, kunn­skaps­rike med­bor­ge­re. Alt de tren­ger, er i Han.

Je­sus nev­nes i alle ni inn­led­nings­ver­se­ne. Det un­der­stre­ker at grunn­la­get for iden­ti­te­ten til de krist­ne i Korint er det den tro­fas­te Gud har gjort i Kris­tus. Han er like tro­fast i dag!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.