Sprek su­v­ut­ford­rer fra Ita­lia

Opp­kalt etter et av Al­pe­nes mest spek­ta­ku­læ­re pass var det med for­vent­nin­ger vi sat­te oss i Alfa Romeos nye suv, Stel­vio. Den inn­frid­de.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TOR MJAALAND

Alfa Romeo trer inn i kam­pen om kun­de­ne i suv­mar­ke­det med sin nye Stel­vio.

Det kre­ven­de Stel­vio-pas­set med høy­es­te punkt på 2750 me­ter og med 75 hår­nåls­svin­ger er kan­skje ikke det førs­te man ten­ker på når man kjø­rer suv. Men den­ne bi­len pas­ser vel så bra til be­teg­nel­sen sports-suv. For her får du både suv-egen­ska­per og en bil som spar­ker fra sam­ti­dig som den nes­ten klist­rer seg til vei­en.

Med 280 tur­bo ben­sin­hes­ter på den rundt 1600 kilo sto­re bi­len, går det bra raskt unna. 5,5 se­kun­der fra null til 100 km/t er på sports­bil­nivå å reg­ne. I til­legg er bi­len for­skjel­lig fra alt du er vant til fra tys­ke, ja­pans­ke og svens­ke suv-er. For her er det masse­vis av ita­li­ensk tem­pe­ra­ment i hele bi­len. Ikke minst om du vel­ger sports­mo­dus, el­ler dy­na­mic som det he­ter her. For da blir ita­lie­ne- ren enda noen hakk mer vi­ril.

KARBON OG ALUMINIUM

Alfa Romeo skry­ter av lav vekt på bi­len tak­ket være bruk av karbon når det gjel­der aks­lin­gen og mo­to­rer støpt i aluminium. 5050 vekt­for­de­lin­gen mel­lom fo­rog bak­ak­sel samt det nye Q4-fire­hjuls­drift­sys­te­met skal bi­dra til sports­bil­fø­lel­sen når du kjø­rer al­ler førs­te suv fra Fiat-eide Ala Romeo som har la­get bi­ler i 106 år.

Stel­vio er med and­re ord Alfa Romeos de­but i det sterkt vok­sen­de suv-mar­ke­det. Og de de­bu­te­rer med stil også når det gjel­der de­sign og in­te­ri­ør. Hva som er vak­kert, kan jo all­tid dis­ku­te­res. Men den­ne bi­len bur­de det være lett å bli eni­ge om hol­der mål også når det gjel­der ut­se­en­det. I til­legg er det bra med plass både til pas­sa­sje­rer og ba­ga­sje i bi­len som i stør­rel­se og pris kas­ter seg inn i det tøf­fe mar­ke­det der blant an­net BMW X3, Au­di Q5 og Vol­vo XC60 re­gje­rer.

MINIMALISTISK

In­te­ri­ø­ret må be­teg­nes som minimalistisk og sti­lig, få knap­per å for­hol­de seg til. Her fø­ler du deg raskt hjem­me og fin­ner fram til det du tren­ger selv om bi­len kom­mer fra en pro­du­sent du ikke ofte kjø­rer bi­ler fra.

Ita­li­ens­ke bi­ler er ikke nett­opp

første­val­get i Nor­ge. Da bur­de det hjel­pe litt at her har fab­rikk og im­por­tør pri­set ag­gres­sivt. Ri­me­ligs­te ut­ga­ve, med auto­mat og en 2,2 li­ter die­sel med 210 hk, har en start­pris på 589.000 kro­ner. Leg­ger du på ut­styr som hø­rer hjem­me på en slik bil, hav­ner du rundt 650.000 kro­ner. Fort­satt kon­kur­ranse­dyk­tig, og vel så det.

Mye bra in­nen sik­ker­het og fø­rer­støt­te er å få slik det skal være på bi­ler i dag, nes­ten uan­sett hvil­ken pris­klas­se de hø­rer hjem­me i. Litt over­ras­ken­de at ikke adap­tiv cruise­kon­troll er stan­dard på Stel­vio. Vil nes­ten tro det duk­ker opp snart.

HODE OG HJERTE

Vi har tid­li­ge­re gitt mye ros til Alfa Romeos nye se­dan, Gui­lia. Stel­vio er på en måte suv-ver­sjo­nen av den­ne. Da er det fris­ten­de å si­te­re litt fra Top Gears svært ro­sen­de om­ta­le av Stel­vio: «With so much Gi­ulia DNA the Stel­vio was bound to be good. At last, Alfa has a car to buy with your heart and head».

Ja, kan­skje er det en god kon­klu­sjon på om­ta­len etter prøve­tu­ren med den ita­li­ens­ke suv-en. Nem­lig at vel­ger du den, bru­ker du hjer­tet og kan­skje også ho­det. I et norsk mar­ked der snart en av tre vel­ger suv, får du en bil med frem­kom­me­lig­het, du sit­ter høyt slik man­ge li­ker, og det er bra med plass.

I til­legg får du en bil som ap­pel­le­rer til fø­lel­ser og li­den­skap. Det sis­te er det kan­skje litt mind­re av i man­ge av suv-ene som sel­ger som bare juling i Nor­ge.

FOTO: TOR MJAALAND

Slik ser Alfa Romeos førs­te suv, Stel­vio ut. Den er på stør­rel­se med BMW X3 og Au­di Q5.

FOTO: TOR MJAALAND

Ba­ga­sje­rom­vo­lum på rundt 525 li­ter er helt OK.

FOTO: TOR MJAALAND

Fron­ten med num­mer­skil­tet på si­den er slik Alfa Romeo all­tid gjør det.

FOTO: TOR MJAALAND

In­te­ri­ø­ret er minimalistisk og ryd­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.