Nep­pe yt­ter­li­ge­re rente­kutt

Når sen­tral­bank­sjef Øystein Ol­sen kunn­gjør ut­fal­let av da­gens rente­møte, vil det etter alt å døm­me være at sty­rings­ren­ten fort­set­ter på 0,5 pro­sent.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Helt si­den 18. mars 2016 har den nors­ke sty­rings­ren­ten lig­get på his­to­risk lave 0,5 pro­sent. An­tyd­nin­ger un­der­veis fra Nor­ges Bank om at den kan bli yt­ter­li­ge­re satt ned, har ikke ma­te­ria­li­sert seg. Og det skjer nep­pe den­ne gan­gen hel­ler. Det mot­sat­te vil­le over­ras­ke ab­so­lutt hele korp­set av sjef­øko­no­mer, øko­nomi­pro­fes­so­rer og fi­nans­ana­ly­ti­ke­re.

Fort­satt er det slik at in­gen­ting be­tyr mer for norsk øko­no­mi enn olje­pri­sen. Og den ser ikke ut til å vil­le krab­be sær­lig mye over 50 dol­lar fa­tet. Det slår di­rek­te inn på krone­kur­sen, som i dis­se da­ger er svak mot både dol­lar og euro. Selv­sagt er det godt nytt for vår hjem­li­ge tu­rist­næ­ring og lan­dets øv­ri­ge eks­port­in­du­stri – ikke minst for Sør­lan­dets pro­sess­in­du­stri – men slett ikke for hele den sto­re, nors­ke olje- og gassek­to­ren. Iso­lert sett trek­ker det i ret­ning av at Nor­ges Bank set­ter ned sty­rings­ren­ten for å sti­mu­le­re til sat­sing ved å gjø­re ka­pi­tal bil­li­ge­re, men så mye trek­ker i mot­satt ret­ning at sen­tral­ban­ken nok hel­ler vel­ger å sit­te stil­le i bå­ten den­ne gan­gen også.

Fers­ke tall vi­ser at kre­ditt­veks­ten, som er bo­lig­pris­veks­tens sia­me­sis­ke tvil­ling, bare fort­set­ter å øke.

Vik­tigst, ved si­den av øns­ket om en fort­satt mo­de­rat krone­kurs, er ut­vik­lin­gen i bo­lig­pri- ser og gjeld. For selv om bo­lig­pri­se­ne, sær­lig i Oslo, vi­ser tegn til re­du­sert stig­nings­takt, så har de nådd ni­vå­er som de­fi­ni­tivt ikke bør sen­des i væ­ret på nytt av enda bil­li­ge­re lån. Fers­ke tall vi­ser at kre­ditt­veks­ten, som er bo­lig­pris­veks­tens sia­me­sis­ke tvil­ling, bare fort­set­ter å øke. Man­ge men­nes­ker har nå så mye gjeld at det be­kym­rer fle­re enn de al­vor­li­ge menn i Nor­ges Bank og Fi­nanstil­sy­net.

And­re klas­sis­ke rente­set­tings­mo­men­ter, som ar­beids­le­dig­het, lønns­vekst og det of­fi­si­el­le penge­po­li­tikk­må­let in­fla­sjon, vi­ser så mo­de­rat ut­vik­ling at de nep­pe vil tyn­ge sær­lig når Nor­ges Banks ho­ved­sty­re skal be­stem­me seg for om sty­rings­ren­ten skal opp el­ler ned i nest sis­te rente­møte før som­mer­en. Det mest in­ter­es­san­te i dag kan vise seg å bli sen­tral­ban­kens frem­tids­vur­de­rin­ger

Hånd­be­ve­gel­sen til tross: Sen­tral­bank­sjef Øystein Ol­sen kom­mer nep­pe til å sen­ke el­ler heve sty­rings­ren­ten i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.