Det som skjer i Aust-ag­der er vel­dig al­vor­lig.

– Vi har gitt klar be­skjed om at parti­fel­ler må slut­te å om­ta­le hver­and­re på den må­ten de har gjort i AustAg­der. At det frem­de­les skjer er vel­dig al­vor­lig.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Det sier le­de­ren av Frps or­ga­ni­sa­sjons­ut­valg, Hel­ge And­re Njå­stad, til Fædre­lands­ven­nen. Nå tar de fatt i pro­ble­met.

For når Frp sam­les til lands­møte fre­dag, er det ikke bare stor­tings­kan­di­dat Ås­hild Bru­unGun­der­sen som har meldt for­fall på grunn av «bor­ger­kri­gen» i Aust-ag­der. Også fyl­kes­le­der Pe

ter A. Busch, ute­blir fra den vik­ti­ge sam­lin­gen på Gar­der­moen:

– Det har vært sær­de­les kre­ven­de å opp­le­ve så ster­ke mot­set­nin­ger i par­ti­et. Be­last­nin­gen har den sis­te ti­den vært svært stor. Jeg er sli­ten og har meldt for­fall til lands­mø­tet, sier Busch til Fædre­lands­ven­nen.

– UAKSEPTABELT

Fyl­kes­le­del­sen har bedt Frp sen­tralt om hjelp, og Hel­ge André Njå­stad be­kref­ter at de nå vil gå inn i dra­ma­et som dund­rer av går­de for full mu­sikk, i sær­de­les­het på Face­bo­ok.

– Jeg ser det har vært fle­re ut­spill på so­sia­le medi­er. Nå skal vi sjek­ke opp i be­grun­nel­sen for det som har skjedd, og ta det der­fra i tett dia­log med fyl­kes­sty­ret. Vi kan ikke ak­sep­te­re at det­te fort­set­ter, sier Njå­stad.

– Kan vi vente oss eks­klu­sjo­ner?

– I sin yt­ters­te kon­se­kvens er det et av virke­mid­le­ne, men saks­be­hand­lin­gen vil jeg ikke ta i media.

– Det­te har på­gått snart et halvt år. Hvor­for har dere ikke klart å stop­pe det?

– Det er et godt spørs­mål. Van­lig­vis vil med­lem­me­ne ret­te seg etter våre kla­re an­be­fa­lin­ger når vi har sagt at nok er nok. Si­tua­sjo­nen i Aust-ag­der er spe­si­ell i og med at de ikke har fulgt det van­li­ge spo­ret i sli­ke sa­ker.

– BLIR HELT FEIL

Stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen rea­ge­rer sterkt på frem­gangs­må­ten Njå­stad skis­se­rer:

– Å løse det­te i tett dia­log med fyl­kes­sty­ret blir helt feil. De står jo på den ene si­den, og da vet vi ut­fal­let. Vi tren­ger en uhil­det un­der­sø­kel­se, sier hun til Fædre­lands­ven­nen.

Al­le­re­de i ja­nu­ar var Njå­stad på Sør­lan­det og had­de dia­log­møte med de krig­fø­ren­de par­ter uten å opp­nå vå­pen­hvi­le. God­ske­sen var da i Tyr­kia, og Grim­stad-po­li­ti­ker Ter­je Stalle­land skal på det­te mø­tet ha sagt «Hvis ikke Er­do­gan hjel­per oss, kom­mer hun vel hjem igjen».

Den­ne be­merk­nin­gen har God­ske­sen se­ne­re brukt i fle­re åpne Face­bo­ok-inn­legg som har av­sted­kom­met de­batt-trå­der med høyt ag­gre­sjons­nivå. «Ja nå fikk/ får Ter­je Stalle­land det nes­ten som han vil­le, vi kan ikke lan­de ennå pga at hju­le­ne på fly­et ikke vil gå ut» , skrev hun ek­sem­pel­vis 9. mars.

«PSYKIATRISK TILFELLE»

I hel­gen kul­mi­ner­te Face­bo­ok-

fei­den med at Stalle­land om­tal­te God­ske­sen som et psykiatrisk tilfelle.

– God­ske­sen er blant de ak­ti­ve på Face­bo­ok i den­ne kon­flik­ten. Har stor­tings­re­pre­sen­tan­ter et spe­si­elt vern i sli­ke sa­ker?

– Nei, våre or­ga­ni­sa­to­ris­ke ret­nings­lin­jer gjel­der alle, og jeg vil tvert imot si det er stør­re krav til stor­tings­re­pre­sen­tan­ter at de skal leve i tråd med re­gel­ver­ket, sier Njå­stad.

Inge­bjørg God­ske­sen var se­nest tirs­dag kveld ute på Face­bo­ok med kri­tikk av fyl­kes­le­der Pe­ter A. Busch for­di fyl­kes­le­del­sen me­ner pro­ble­me­ne bun­ner i no­mi­na­sjons­kam­pen, og ikke i den me­get om­tal­te av­stem­nin­gen i fyl­kes­tin­get der Frp med Ås­hild Bruun-gun­der­sen i spis­sen sik­ret ja til ett Ag­der.

«Ja Pe­ter Busch var jo en av de tre som stem­te for fyl­kes­sam­men­slå­ing, og det kan jo ty­de­lig ikke være noe HAN har gjort som la­ger den­ne kon­flik­ten.....

Jeg vil jo kan­skje mene han er in­ha­bil i den­ne sa­ken, si­den han sky­ver skyl­den fra sa­kens kjer­ne – og over på and­re.» , skrev hun.

– NØDT TIL å FOR­SVA­RE MEG

– Kun­ne du ikke latt det­te lig­ge i ste­det for å bi­dra til å hol­de kon­flk­ten varm, God­ske­sen?

– Nei. Jeg er nødt til å for­sva­re meg selv så len­ge in­gen and­re gjør det. Det var fyl­kes­le­del­sen som først sa at kon­flik­ten bun­ner i no­mi­na­sjons­stri­den, og det er feil. Og jeg har gitt klar be­skjed til parti­le­del­sen for fle­re må­ne­der si­den at jeg ikke går ut og sier noe hvis ikke det er for å for­sva­re meg. Når de nå skal grans­ke den­ne kon­flik­ten, vil jeg opp­ford­re dem til å se hvem som star­ter og hvem som føl­ger opp, sier hun.

Pe­ter A. Busch fast­hol­der at on­dets rot lig­ger i no­mi­na­sjons­stri­den mel­lom Bruun-gun­der­sen og God­ske­sen som på­gikk i fjor høst, og der God­ske­sen tap­te.

Nå er han glad for hjelp fra Frp sen­tralt:

– Jeg hå­per vi får av­klart si­tua­sjo­nen i lø­pet av to-tre uker. Vi kan ikke leve med sån­ne mot­set­nin­ger. Og hvis det er mis­til­lit mot meg el­ler and­re, er det bra at sen­tra­le po­li­ti­ke­re i Frp gri­per fatt i det, sier han.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Vi kan ikke ak­sep­te­re at det­te fort­set­ter, sier Hel­ge André Njå­stad, leder av Frps or­ga­ni­sa­sjons­ut­valg som har an­svar for å hånd­te­re in­ter­ne kon­flik­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.