Vil ha klar­lagt re­gel­verk

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Nar­ve Som­dal er leder av pro­sta­ta­fo­renin­gen i Vest-ag­der. Han sier at de nå vil ha klar­lagt med de­par­te­men­tet hva re­gel­ver­ket egent­lig sier om kreft­be­hand­ling i ut­lan­det.

– Det var gle­de­lig å høre at Per Ber­ge fikk dek­ket sto­re de­ler av sine ut­gif­ter til ope­ra­sjo­nen i Tysk­land. I så fall er det­te noe man­ge fle­re kan be­nyt­te seg av og ikke bare de som har per- son­lig øko­no­mi til det­te, sier han.

Som­dal sier også at ope­ra­sjo­nen Ber­ge gjen­nom­før­te hel­ler ikke er spe­si­elt kjent.

– De tra­di­sjo­nel­le be­hand­lings­me­to­de­ne i Nor­ge for prostatakreft gir ube­ha­ge­li­ge bi­virk­nin­ger for menn. Der­for er det vik­tig at mu­lig­he­te­ne som bra­chy­te­ra­pi gir blir kjent, sier han.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Per Ber­ge smi­ler bredt – han har blitt frisk for prostatakreft etter en lite kjent be­hand­ling i Tysk­land. Dess­uten fikk han det mest av ut­gif­te­ne dek­ket, også det en li­ten kjent mu­lig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.