Ap vil gi fange­vok­te­re tje­neste­num­mer for å fore­byg­ge vold

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB / ERLEND OLSBU

Ar­bei­der­par­ti­et fryk­ter at fan­ger skal hev­ne seg på an­sat­te i nors­ke fengs­ler, der­for fore­slår de at de feng­sels­an­sat­te skal ano­ny­mi­se­res med tje­neste­num­mer.

Aps frak­sjon i Stor­tin­gets jus­tis­ko­mi­té har frem­met et for­slag de me­ner bed­re vil iva­re­ta sik­ker­he­ten til an­sat­te i kri­mi­nal­om­sor­gen, skri­ver Dag­bla­det.

– Vold og trus­ler mot an­sat­te i kri­mi­nal­om­sor­gen og inn­sat­te i nors­ke fengs­ler øker, sier med­lem av Stor­tin­gets jus­tis­ko­mi­té, Ka­ri Hen­rik­sen (Ap), til Dag­bla­det.

Tall fra Kri­mi­nal­om­sorgs­di­rek­to­ra­tet vi­ser at det var 406 til­fel­ler av vold og trus­ler mot feng­sels­an­sat­te i 2012. I 2016 var an­tal­let 1048.

I dag har inn­sat­te i nors­ke fengs­ler inn­syns­rett i do­ku­men­ter som om­hand­ler dem selv. Der står nav­ne­ne til fange­vok­ter­ne.

– De får se vur­de­rin­ger som er gjort om ilag­te straffe­re­ak­sjo­ner for brudd på re­gel­verk, av­slag på frem­stil­lin­ger og per­mi­sjo­ner og så vi­de­re, sier Hen­rik­sen.

– En inn­fø­ring av tje­neste­num­mer vil re­du­se­re mu­lig­he­te­ne for at inn­sat­te skal kun­ne hev­ne seg. Norsk Feng­sels- og Fri­om­sorgs­for­bund har vært ty­de­li­ge på at de øns­ker en slik ord­ning, sier Hen­rik­sen.

I 2015 ble det inn­ført en lig­nen­de ord­ning for an­sat­te i po­li­ti­et, der tje­neste­num­mer og ikke navn føl­ger do­ku­men­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.