– Ba­ja­s­kjø­ring!

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

For­mann­ska­pet i Kristiansand me­ner vann­scoo­te­re er en stør­re byr­de enn gle­de.

Med knap­pes­te mar­gin an­be­fa­ler for­mann­ska­pet å be­hol­de da­gens re­strik­sjo­ner; sju (Ap, V, SV, Sp, 1 KRF) mot seks stem­mer (H, Frp, 2 KRF).

– Jeg har vel­dig sjel­den sett en vann­scoo­ter kjø­re rundt i fem knop og kose seg. Det er ikke et fa­mi­lie­far­tøy el­ler trans­port­mid­del, men fun­ge­rer som ha­vets mo­tor­syk­kel. Det går kvikt og er used­van­lig mor­somt, men vi er ikke for, sa Trond Blatt­mann (Ap).

Re­gje­rin­gen vil fjer­ne unød­ven­di­ge for­bud, og be­hand­le vann­scoo­te­re og and­re fri­tids­far­tøy likt. Kom­mu­ne­ne kom­mer nå med sine hø­rings­ut­ta­lel­ser.

– FUN­GE­RER I DAG

– Det­te er ikke en sak jeg har sto­re tan­ker om, men jeg sy­nes det er på tida at vi leg­ger til ret­te og sier det­te er greit, sa vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF) i for­mann­ska­pet ons­dag.

Og kon­sta­ter­te at han og gruppe­le­der Gre­te Kvel­land Skaa­ra had­de skilt lag i sa­ken.

– Restrik­sjo­ne­ne bør vi­dere­fø­res. Vi er en kyst­kom­mu­ne, med ak­ti­vi­te­ter som pad­ling og fiske. Det gjør det vans­ke­lig å åpne for vann­scoo­ter, som kom­mer inn over­alt. Da­gens ord­ning fun­ge­rer bra, men­te Skaa­ra.

For­skrif­ten fra 2013, som Kli­ma- og miljø­de­par­te­men- tet øns­ker å opp­he­ve, re­gu­le­rer vann­scoo­ter­kjø­ring til sjøs in­nen­for en sone på 400 me­ter fra land.

Høy­res gruppe­le­der er skep­tisk til vann­scoo­te­re, men også til for­skrif­ten:

– Uli­ke reg­ler for uli­ke far­tøy frem­pro­vo­se­rer at folk ut­ford­rer et re­gel­verk de ikke opp­fat­ter for­nuf­tig, men­te Re­na­te Hæ­ge­land.

Iføl­ge for­skrif­ten er det kun til­latt med trans­port­kjø­ring i maks fem knop, og med stø kurs.

– IDIOTKJØRING

Be­grun­nel­sen for å opp­he­ve for­skrif­ten er at re­gje­rin­gen ikke øns­ker å for­skjells­be­hand­le vann­scoo­ter og and­re fri­tids­far­tøy.

– Det­te er ba­ja­s­kjø­ring, el­ler idiotkjøring. Vi er imot av fri­lufts- og na­tur­hen­syn, og en sår­bar sjø­fugl­be­stand. En end­ring vil øke pro­ble­met, men­te Hans Pet­ter Hor­ve (Sp).

– Når det gjel­der støy har tek­no­lo­gi­en vært i ri­ven­de ut­vik­ling. Kristiansand er en kyst­kom­mu­ne og bør ab­so­lutt ha rom for vann­sport og vann­ak­ti­vi­tet, men­te Sti­an Stor­buk­ås (Frp).

Råd­man­nen i Kristiansand er klar på at føl­ge­ne av å opp­he­ve for­skrif­ten er økt vann­scoo­ter­ak­ti­vi­tet i skjær­går­den, noe han ad­va­rer mot.

Hø­rings­run­den om å opp­he­ve for­skrif­ten re­sul­ter­te i 17 inn­spill fra Sør­lan­det: Seks for og 11 mot.

ARKIVFOTO

Det po­li­tis­ke fler­tal­let har lite til overs for vann­scoo­te­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.