Full fyr i bo­lig­hus i Se­tes­dals­vei­en

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL NYGAARD EIVIND KRISTENSEN

Klok­ken 15.35 i går ble brann­ve­se­net vars­let om en hus­brann i Se­tes­dals­vei­en.

Fire per­soner skal ha bodd i hu­set, men in­gen av dem ble ska­det. Hu­set det brant i lig­ger like ved riks­vei 9 på Ve­hus.

– Hu­set var over­tent da vi kom fram, sier vakt­ha­ven­de brann­sjef Hans Ar­ne Mad­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Inn­sats­le­der Øy­vind Hæ­ge­land ut­tal­te til Fædre­lands­ven­nens re­por­ter på ste­det at det er et bo­lig­hus hvor det bod­de fire voks- ne per­soner som brant.

– Alle er gjort rede for, så der­for har ikke brann­ve­se­net søkt gjen­nom hu­set, sa Hæ­ge­land.

«Noen» av de fire skal ha blitt inn­brakt til av­hør i etter­kant av bran­nen.

– Det ser ut som det har brent mest rundt inn­gangs­par­ti­et?

– Ja, det stem­mer, men vi kan ikke si noe om hvor bran­nen star­tet ennå, sva­rer vakt­ha­ven­de brann­sjef Mad­sen.

En am­bu­lan­se var også på ste­det, men in­gen per­soner had­de be­hov for helse­hjelp.

Brann­ve­se­net ryk­ket ut med tank­bi­ler fra både Kristiansand og Vennesla på grunn av at det ikke er kom­mu­na­le vann­kum­mer på Ve­hus.

FOTO: EIVIND KRISTENSEN

In­gen skal ha blitt ska­det i bran­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.