USA har testet to atom­ra­ket­ter på én uke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

USA skjøt ons­dag opp en langt­rek­ken­de ra­kett som kan frak­te atom­vå­pen. I lø­pet av én uke har USA gjen­nom­ført to tes­ter av atom­ra­ket­ter.

En ra­kett av ty­pen Min­ute­man 3-ra­ket­ten ble skutt opp fra Van­den­berg-ba­sen i California ons­dag mor­gen. Den traff et opp­satt test­mål ved Mars­hall­øy­ene i Stille­ha­vet 6.400 kilo­me­ter unna, opp­ly­ser den ame­ri­kans­ke hæ­ren. Én uke tid­li­ge­re ble en an­nen ra­kett av sam­me type skutt opp fra den sam­me ba­sen.

USA har rundt 450 Min­ute­man 3-mis­si­ler, og det gjen­nom­fø­res ru­tine­mes­si­ge tes­ter. De to sis­te tes­te­ne har imid­ler­tid fun­net sted mens for­hol­det mel­lom USA og Nord-ko­rea har vært svært spent.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.