Ordre­boka har krym­pet med 83 pro­sent på to år

For to år si­den var ordre­boka på 7,6 mil­li­ar­der kro­ner. Nå er den på 1,3 mil­li­ar­der. Men Mhwirth-sje­fen gir ut­trykk for å ta det med fat­ning.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Det er ikke teg­net en kon­trakt på bore­pak­ker på tre år. Det vi sel­ger i etter­mar­ke­det fø­res i li­ten grad som ordre­inn­gang, og da blir det sånn. Men vi har klart å jus­te­re kost­nads­ni­vå­et til en re­du­sert om­set­ning og le­ve­rer ak­sep­tab­le mar­gi­ner, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Finn Amund Nor­bye i Mhwirth per te­le­fon fra Hous­ton. Der er han på olje­mes­se.

Noen av tal­le­ne som lå inn­bakt i ons­da­gens første­kvar­tals­rap­port fra det børs­no­ter­te mor­sel­ska­pet Akas­tor, var imid­ler­tid lite lys­ti­ge.

Mhwirths ordre­inn­gang i førs­te kvar­tal 2017 var 471 mil­lio­ner kro­ner. Ordre­boka per 31. mars end­te på 1325 mil­lio­ner, hvor­av 60 pro­sent be­står av bore­pak­ker til fire rig­ger ment for Bra­sil. Så sva­ke tall må man langt til­ba­ke for å fin­ne. Går man kun to år bak­over, var ordre­inn­gan­gen i førs­te kvar­tal 2015 på 788 mil­lio­ner kro­ner og en ordre­boka ved kvar­talslutt på 7659 mill.

Føl­ge­lig er be­hold­nin­gen re­du­sert med 83 pro­sent på 24 må­ne­der.

600 I KRISTIANSAND

Tal­le­ne for an­sat­te vi­ser sam­me trend: 3990 per 31. mars 2015, 1648 to år se­ne­re. Det er vel å mer­ke for Mhwirth-kon­ser­net, som jo sel­ger, mon­te­rer og ved­li­ke­hol­der off­shore bore­ut­styr ut fra av­de­lin­ger i en rek­ke land. For Nor­ge sin del opp­ly­ser hr-di­rek­tør Bjørg Han­sen om cir­ka 600 fast an­sat­te i Kristiansand, 45 i Lyngdal og to­talt 150 ved lo­ka­sjo­ner i Bærum, Hor­ten og Stav­an­ger.

Fædre­lands­ven­nen me­ner imid­ler­tid å vite at rundt 60 av de an­sat­te i Nor­ge er per­mit­ter­te for ti­den, uten at vi får det of­fi­si­elt be­kref­tet.

Og apro­pos be­man­ning: I ons­da­gens Akas­tor-pre­sen­ta­sjon he­ter det at «Mhwirth vil fort­set­te å re­spon­de­re på end­ret ak­ti­vi­tets­nivå ved å jus­te­re ka­pa­si­tet og kost­nads­base».

– Be­tyr det nye be­man­nings­kutt, Finn Amund Nor­bye?

– Det har vi in­gen pla­ner om. For­mu­le­rin­gen inn­går ofte i våre rap­por­ter og det har ikke skjedd noe spe­si­elt nytt, fast­slår MHWIRth-sje­fen.

OLJEPRISFALL

Pro­ble­met er i prin­sip­pet en­kelt å de­fi­ne­re: en eks­trem ord­re­tør­ke for­år­sa­ket av olje­pris­fal­let som sat­te inn høs­ten 2014. Trøs­ten er nok ma­ger, men MHWIRths tris­tes­se de­les av hele olje­ser­vice­sek­to­ren. In­nen bore­ut­styr gjel­der det i høy­es­te grad også «store­bror» Na­tio­nal Oil­well Var­co, som ny­lig meld­te om om­set­nings­svikt og un­der­skudd.

– Hva med de fire bore­pak­ke­ne til trøb­bel­lan­det Bra­sil, Nor­bye. Er dere sik­re på at de skal le­ve­res?

– Det drei­er seg om de fire førs­te av opp­rin­ne­lig sju. Tre har vi tatt ut av ordre­boka. Men vår kun­de er bunn­so­li­de Sembcorp i Sin­ga­po­re, og skul­le det opp­stå pro­ble­mer, har vi av­ta­ler som hånd­te­rer slikt på godt vis. For øv­rig må jeg bare kon­sta­te­re at det­te er en syk­lisk virk­som­het.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Be­ho­vet for test­tårn er be­gren­set hos Mhwirth for ti­den.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Finn Amund Nor­bye, topp­sjef i Mhwirth, kon­sta­te­rer at han job­ber i en syk­lisk bran­sje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.