Kan få ubåt­kon­trakt

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Umoe Mandal kan få en stor bit av ubåt­kon­trak­ten Nor­ge har inn­gått med Tysk­land.

– Vi snak­ker om å sys­sel­set­te 10– 15 men­nes­ker fra 2018 til 2027. Det er der­med en be­ty­de­lig kon­trakt om det­te går i or­den, sier an­svar for etter­mar­ked og ser­vice for sjø­for­sva­rets far­tøy, Pe­ter Re­ed-lar­sen.

Re­gje­rin­gen har tid­li­ge­re i år be­slut­tet å byg­ge fire ubå­ter i Tysk­land, en kon­trakt som er verdt vel 41 mil­li­ar­der kro­ner.

Bå­te­ne skal byg­ges ved det tys­ke verf­tet Thys­sen­krupp Ma­ri­ne Systems.

GJENKJØPSAVTALE

Kjø­pet Nor­ge nå gjør in­ne­bæ­rer et in­du­stri­elt sam­ar­beid der de på tysk side for­plik­ter seg til gjen­kjøp til­sva­ren­de an­skaf­fel­ses­ver­di­en.

– Og det er her vi kom­mer inn, sier Re­ed-lar­sen.

Verf­tet i Mandal har spe­sia­li­sert seg på å byg­ge far­tøy i plast­kom­po­sitt. Slik er blant an­net Mtb-far­tøy­ene la­get, noe som får vek­ten be­ty­de­lig ned.

– Der­som vi får kon­trak­ten hand­ler det om å byg­ge det ut­ven­di­ge ubåt­skro­get i plast­kom­po­sitt. Hen­sik­ten er å få vek­ten ned, sier Re­ed-lar­sen.

In­nen­for er sel­ve stål­skro­get, men det vil alt­så bli et ytre skrog i plast­kom­po­sitt.

ER I DIA­LOG

– Vi er i dia­log med tys­ker­ne. Hå­pet er at vi kan inn­gå en av­ta­le i lø­pet av året, sier han.

Det­te kan dess­uten få en do­mino­ef­fekt for Umoe Mandal.

– Sam­me verft le­ve­rer ubå­ter til fle­re and­re land. Der­med kan våre pro­duk­ter kom­me til an­ven­del­se på fle­re far­tøy, sier han.

Han sier han ikke vet hvor mye en even­tu­ell kon­trakt vil være verdt i kro­ner og øre for verf­tet.

HØY KOMPETANSE

Frem­skritts­par­ti­ets næ­rings­frak­sjon, samt leder av sør­lands­ben­ken og Vest-ag­ders stor­tings­re­pre­sen­tant Åse Michael­sen, var ny­lig på be­søk hos Umoe Mandal.

– Det­te for­tel­ler at Umoe Mandal kan le­ve­re for­svars­ma­te­ri­ell i ver­dens­klas­sen. De har opp­ar­bei­det seg høy kompetanse på kom­po­sitt­ma­te­ria­ler, sier Michael­sen som hå­per av­ta­len går i or­den for verf­tet.

FOTO: ARKIV

Umoe Mandal kan få en be­ty­de­lig an­del av gjen­kjøps­av­ta­len med Tysk­land der Nor­ge skal byg­ge fire ubå­ter. Det hand­ler om å byg­ge ubåt­skro­get i plast­kom­po­sitt slik blant an­net Mtb-far­tøy­et på bil­det ble i sin tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.