Frp på me­ny­en

Det har vært mye opp­styr knyt­tet til no­mi­na­sjo­nen av Ås­hild Bruun-gun­der­sen som førs­te kan­di­dat til Stor­tin­get. Når jeg i til­legg ble valgt som and­re kan­di­dat, ble sit­ten­de stor­tings­kan­di­dat Inge­bjørg God­ske­sen, skjø­vet ut av Stor­tings­lis­ten.

Faedrelandsvennen - - MENING - INGELLIN LOSSIUS SKEIE 2. kan­di­dat Aust-ag­der Frp

Jeg har un­der hele no­mi­na­sjons­pro­ses­sen ikke ut­talt meg i pres­sen, for ikke å bi­dra til ufred. Nå tar jeg imid­ler­tid bladet fra mun­nen. Det­te for­di fle­re av God­ske­sens ven­ner og støtte­spil­le­re, har meldt seg ut av par­ti­et og noen dri­ver til og med ak­tiv sa­bo­ta­sje mot par­ti­et i media.

Da er det jo greit for le­ser­ne å vite at dis­se men­nes­ke­ne er skuf­fe­de støtte­spil­le­re av God­ske­sen, som hel­ler ikke øns­ket fyl­kes­sam­men­slå­ing. De bru­ker nå fyl­kes­sam­men­slå­in­gen, for alt det er verdt, for å lage bråk! Det­te er gans­ke sjok­ke­ren­de for meg. D e «sure» er ho­ved­sa­ke­lig lo­ka­li­sert i sty­ret til Aren­dal FRP og del­vis i Fro­land, hvor Inge­bjørg God­ske­sen «pleiet» som sine kjerne­vel­ge­re. At en del av brå­ket kom­mer fra Fro­land, sy­nes jeg er trist, da man­ge av Frps vel­ge­re som vi sto­ler på, bor i Fro­land. Men det er jo ikke de som dri­ver sa­bo­ta­sjen.

Noen i Aren­dal, sy­nes det er uhørt at noen som ten­ker på Ag­der i sin hel­het, og ikke bare AustAg­der, skal re­pre­sen­te­re Aren­dal. Der­med blir ikke Bruun-gun­der­sen «god­kjent» i de­res øyne, uan­sett hvor dyk­tig hun er, så len­ge hun stem­te for fyl­kes­sam­men­slå­ing. Pro­ble­met er at dis­se hen­syns­løse bru­ker­ne av media sy­nes at all opp­merk­som­het er god opp­merk­som­het. Fle­re har ut­talt at de ikke øns­ker første­kan­di­da­ten vår på Tin­get, sam­ti­dig som de på­be­ro­per seg mer de­mo­kra­ti i alle ret­nin­ger. Selv re­spek­ter­te de ikke hver­ken førs­te el­ler and­re valg­run­de av stor­tings­kan­di­da­ter, om enn ald­ri så de­mo­kra­tisk valgt! B råk­ma­ker­ne er de sam­me som dro på cafe med God­ske­sen og be­søk­te hen­ne i Oslo, og de vil ikke god­ta at «the good old days» er over av hen­syn til par­ti­et og parti­pro­gram­met, som går inn for en ny kom­mu­ne- og fyl­kes­struk­tur. Der­for svart­ma­ler de alt de kan, og prø­ver å frem­stil­le det som om Aren­dal blir ta­pe­ren i et nytt Ag­der. På den må­ten be­dri­ver de dår­lig re­kla­me for byen og vi­ser hvor li­ten tro de har på den og på fram­ti­den. Selv har jeg opp­levd at God­ske­sen i et ir­ri­tert inn­legg på Face­bo­ok, skrev til meg: «Dere kan bare gle-

Jeg tror de fles­te skjøn­ner at også Aust-ag­der må føre en po­li­tikk i tråd med FRP sen­tralt.

de dere til valg­kam­pen!» Og jeg tror ikke det var po­si­tivt ment.

Så etter først å for­hol­de meg nøy­tral til uenig­he­te­ne i lang tid, har jeg, av hen­syn til re­pre­sen­tant Ås­hild Bruun-gun­der­sen kom­met til at jeg bør si ifra om at vi har dess­ver­re en frak­sjon i FRP Aust- Ag­der, med stor­tings­re­pre­sen­tan­ten i ku­lis­se­ne, som be­visst går inn for å svek­ke Ås­hild Bruun-gun­der­sens kan­di­da­tur. Så får vi håpe trol­le­ne sprek­ker i sola!

Jeg er ikke det mins­te be­kym­ret for Frps opp­slut­ning ved Stor­tings­val­get. FRP har den bes­te po­li­tik­ken. Frps vel­ge­re, ulik Terje­sen i Fro­land, er tro­fas­te men­nes­ker. De vil ha en ut­vik­ling med sunn inn­vand­rings­po­li­tikk, for­nuf­tig sam­ferd­sels­po­li­tikk og vel­dig god eldre­om­sorg. Jeg tror de fles­te skjøn­ner at også AustAg­der må føre en po­li­tikk i tråd med FRP sen­tralt. De gjen­nom­skuer nok Terje­sen og kjø­per ikke hans let­te om­gang med ord som «oven­fra og ned po­li­tikk», «po­li­tisk eli­te» og «sen­tra­li­ser­te be­slut­nin­ger». V i er som før, par­ti­et med om­buds­rol­le og bru­ker­per­spek­tiv som rygg­margs­re­fleks. Selv er jeg kan­di­da­ten som Terje­sen for­ak­ter: Tre­barns­mor, læ­rer og syke­plei­er. Opp­tatt av eldre­om­sorg. En van­lig av fol­ket.

Når det gjel­der gren­se­ne for kom­mu­ner- og fyl­kes­kom­mu­ner, så har dis­se ikke vært end­ret si­den slut­ten av 60-tal­let og El­vis sin tid. Det har imid­ler­tid skjedd enor­me end­rin­ger i sam­fun­net si­den den gang, så jeg tror folk skjøn­ner at vi tren­ger en mo­der­ni­se­ring. Vi har bed­re vei­er og bed­re kom­mu­ni­ka­sjons­mid­ler. Som føl­ge av glo­ba­li­se­rin­gen, tren­ger vi ster­ke­re kom­mu­ner og re­gio­ner som en del av eks­ports­tra­te­gi­en, for­de­le lan­dets mid­ler bed­re og for å ren­dyr­ke frem­heve re­gio­ners sær­preg med tan­ke på tu­ris­me. Det har ikke blitt mind­re vik­ti­ge å kun­ne sam­ar­bei­de ster­ke­re lo­kalt på Sør­lan­det. Vi øns­ker nett­opp ikke at Oslo skal fort­set­te å være den do­mi­ne­ren­de re­gion. J eg tror man­ge skjøn­ner at FRP er helt nød­ven­dig i en ny re­gje­ring. Vi har hele ti­den vært en på­dri­ver. Vi har vært som ha- len på en dra­ge i vin­den, tyng­den som sør­ger for at dra­gens opp­drift og rik­tig kurs.

Tak­ket være Frps skatte­po­li­tikk og sam­ferd­sels­po­li­tikk, har re­gje­rin­gen klart å hol­de ar­beids­le­dig­he­ten i sjakk un­der lav­kon­junk­tu­ren. Det har vært det vik­tigs­te for folk. FRP har også vært ak­ti­ve i ut­for­min­gen av inn­sats­styrt fi­nan­sie­ring, som har re­du­sert syke­hus­kø­ene kraf­tig og dess­uten gitt for­ut­sig­bar­het til kreft­pa­si­en­ter. I Oslo har po­li­ti­et sendt så man­ge ut at kri­mi­nal­sta­ti­stik­ken har gått ned. FRP vil fort­satt tør­re å ta grep i frem­ti­den for din trygg­het. Sam­men er vi et sterkt lag som tror at vel­ger­ne vil sy­nes det er tryg­gest å ha FRP i re­gje­ring.

ARKIVFOTO: TONE SANDBERG

Noen i Aren­dal, sy­nes det er uhørt at noen som ten­ker på Ag­der i sin hel­het, og ikke bare Aust- Ag­der, skal re­pre­sen­te­re Aren­dal. Der­med blir ikke Bruun-gun­der­sen «god­kjent» i de­res øyne, me­ner Frps andre­kan­di­dat til Stor­tin­get, Ingellin Lossius Skeie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.