Nei til re­li­giøs in­dok­tri­ne­ring

Faedrelandsvennen - - MENING -

Vi­dar Klep­pe og De­mo­kra­te­ne vil re-inn­føre kris­ten in­dok­tri­ne­ring i barne­sko­len, jfr. inn­legg 24. april

●● Dess­ver­re for re­li­giø­se fa­na­ti­ke­re – men hel­dig­vis for alle oss and­re – så har vi re­li­gions­fri­het her i Nor­ge.

Re­li­gions­fri­het gir men­nes­ker rett til å tro på hva de vil, men så ab­so­lutt ikke til å GJØ­RE hva de vil. Det­te er en bok­sta­ve­lig talt livs­vik­tig for­skjell; in­gen kan nek­te/tvin­ge deg å gå i kir­ken/mos­ke­en, men du har ikke rett til å dre­pe apo­sta­ter, blas­fe­mi­ke­re, ho­mo­fi­le og/el­ler folk som job­ber på hvile­da­ger, uan­sett hvor mye du me­ner at det er det din ak­tu­el­le gud kre­ver av deg ( jfr. f.eks. krist­ne/islams­ke skrif­ter).

In­dok­tri­ne­ring, hjerne­vas­king og tvang har all­tid vært de mest ef­fek­ti­ve re­li­giø­se virke­mid­le­ne. Til og med her til lands var det «for­kyn­nel­se med sverd», men da­gens kris­ten­dom er eks­tremt ut­van­net... og takk gud for det.

Tu­sen­vis av gu­der der ute på­stås å være den/de ret­te, og her til lands har det i lang tid vært den krist­ne gu­den som er i fø­rer­se­tet. Ser man bort ifra at De­mo­kra­te­ne har få støtte­spil­le­re for den­ne øns­ke­de kris­ten­doms­un­der­vis­nin­gen (kon­fe­sjon, hvor ele­ve­ne skal lære at «den lu­thers­ke kris­ten­dom­men er den ret­te tro.»), og det fak­tum at sub­jek­tiv gude­tro er ir­re­le­vant for alle and­re enn den tro­en­de, så sit­ter vi frem­de­les igjen med at for­kyn­nel­se i un­der­vis­nings­sam­men­heng er ulov­lig ( jfr. dom­men over Krl-fa­get i både FNS men­neske­ret­tig­hets­ko­mi­té (2004) og Den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len (2007)).

Så nei, du har ikke rett til å tvin­ge and­re til å tro på den gu­den du tror på. Nor­ge er tross alt ikke det som bl.a. IS kjem­per for, et teokra­ti.

Det er en ele­men­tær for­skjell på for­kyn­nel­se og kunn­skap. For­kyn­nel­se hø­rer hjem­me i kir­ken, som f.eks. at Je­sus døde for våre syn­der. Kunn­skap hø­rer hjem­me i sko­len, som f.eks. in­for­ma­sjon om at krist­ne tror Je­sus døde for våre syn­der. Det er både trist og skrem­men­de at det frem­de­les er krist­ne som ikke har evne/vil­je til å inn­se/ak­sep­te­re det­te.

Klep­pe har rett når han skri­ver «Det vi læ­rer som barn, er det som blir sit­ten­de i kropp og sjel res­ten

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.