Øns­ker fritt skole­valg

Faedrelandsvennen - - MENING - Styre­med­lem i Vest-ag­der De­mo­kra­te­ne

Nå i dis­se da­ger er det man­ge 10-klas­sin­ger som har søkt vi­dere­gå­en­de sko­le og som ven­ter på svar om de har kom­met inn på første­val­get.

Åsø­ke VGS er ikke en en­kelt sak. Nå dan­nes grunn­la­get for frem­ti­den. Hva om det vel­ges feil? Dess­ver­re så ser vi en stor øk­ning av ung­dom som drop­per ut av VGS etter få må­ne­der og det­te kan tyde på at val­get var feil. Da­gens sys­tem har ikke gode nok opp­føl­gings­tje­nes­ter for de ung­dom­me­ne det­te gjel­der så re­sul­ta­tet blir da at de dri­ver dank res­ten av året i på­ven­te av nytt skole­år. Jobb­mu­lig­he­te­ne for dis­se ele­ve­ne er mi­ni­ma­le og som vi vet er «le­dig­het ro­ten til alt ondt».

Med så man­ge ele­ver som ikke går på sko­le kan nok det­te være en av år­sa­ke­ne til den ty­de­li­ge øk­nin­gen vi ser av rus blant de unge, gjen­ger som slåss mot hver­and­re, ung­doms­kri­mi­na­li­tet osv. Noe må de jo ha å gjø­re...

Er det mu­lig å end­re på da­gens skole­sys­tem når det gjel­der vi­dere­gå­en­de skole­gang, for å unn­gå det­te? Ele­ve­ne må søke skole­gan­gen i det fyl­ket de bor i. Kun om det ikke til­bys ut­dan­ning etter øns­ke kan de søke VGS i et an­net fyl­ke og da må det sø­kes via inn­taks­kon­to­ret i hjem­fyl­ket og er du hel­dig får fyl­ket ditt kjøpt skole­plass for deg hvor du øns­ker å gå på sko­le. Man­ge fyl­ker strek­ker seg geo­gra­fisk langt, så bor du i ut­kant­en kan det hen­de at du fak­tisk må flyt­te hjemme­fra. Hvis for­eldre­hjem­met ditt er mer enn 4 mil, el­ler 3 ti­mers rei­se t/r har du rett på borte­boer­sti­pend som til­sva­rer 4157 kr.pr mnd. Det sier seg selv at det­te ikke er nok til å dek­ke bo­ut­gif­ter og and­re kost­na­der som skal til for å leve. Da kom­mer det­te på for­eld­re­nes øko­no­mis­ke kap­pe, og som vi vet er det man­ge for­eld­re som ikke er i en si­tua­sjon som til­la­ter det­te.

Ele­ven må da vel­ge en mind­re øns­ket lin­je slik at de kan bo hjem­me. Bor de hjem­me kan de søke sti­pend og de fles­te får ut­styrs­sti­pend, som kun dek­ker sko­le-pc el­ler spe­sial­klær om det er yr­kes­ret­tet fag. Det­te sti­pen­det er 991,2195 el­ler 3666 kr av­hen­gig av ut­dan­nings­pro­gram­met. Grunn­sti­pend kan også sø­kes og det­te er av­hen­gig av for­eld­re­nes sam­le­de inn­tekt. Om for­eld­re­ne er skilt og bar­net bor kun hos mor/far får de ikke grunn­sti­pend om den ene for­el­de­ren har høy inn­tekt-uav­hen­gig av om den­ne for­el­de­ren har kon­takt el­ler ikke med bar­net sitt. Uav­hen­gig om den­ne for­el­de­ren bi­drar øko­no­misk el­ler ikke.

Når man kik­ker VGS og mu­lig­he­te­ne vi har i Nor­ge, litt etter i søm­me­ne, er det fak­tisk ikke så flott som man skal ha det til. Jo, alle som har rett til skole­gang får til­bud uten at hen­syn til øko­no­mi, mil­jø og øns­ke blir tatt. Er det­te all­tid det bes­te? Hva om det ble fritt skole­valg etter grunn­sko­len? Ele­ve­ne kan vel­ge å gå på sko­le hvor de vil­le i lan­det. Kun­ne det­te snu tren­den på ut­drop­ping? Kan miljø­end­ring i seg selv øke skole­triv­se­len hos ele­ven? Kan­skje de har hatt so­sia­le pro­ble­mer i grunn­sko­len som føl­ger dem på VGS, da kan det være godt å kom­me til et nytt sted. Kan­skje de har kon­flik­ter hjem­me som gjør at det bes­te for dem er å ikke bo hjem­me, men pro­ble­me­ne er ikke sto­re nok for at barne­ver­net skal gå inn å over­ta kon­troll?

Blir det fritt skole­valg bør reg­le­ne for sti­pend og lån også end­res. Lån blir jo ikke ak­tu­elt så len­ge ele­ve­ne er un­der 18, men en øk­ning av sti­pend som gjør det mu­lig å ta skole­plass i et an­net fyl­ke bur­de være mu­lig å få til. Stil­les det krav om full­fø­ring og be­stått skole­gang for at sti­pen­det ikke skal om­gjø­res til lån etter fyl­te 18 år tror jeg ele­ve­ne får et an­net ei­er­skap til skole­gan­gen og vil gjø­re en so­lid inn­stas for å unn­gå det­te. To­tal­kost­na­den for sam­fun­net blir mind­re enn at man­ge drop­per ut hvert år og hav­ner på nav etter fyl­te 18-slik vi ser i alt for man­ge til­fel­ler nå. Det­te vir­ker på meg som en god in­ves­te­ring i ung­dom­men, frem­ti­dens le­de­re av lan­det!

MONA HAUG,

FOTO: NTB SCANPIX

Blir det fritt skole­valg bør reg­le­ne for sti­pend og lån også end­res, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.